Displaying extended context for query match in text 102003
    

' aobharaich an cnap sin dhuit ; bheir beagan de dheoch mhaith air falbh e ann an tiota , ach ma bhitheas thu cho gorach ' s gu ' m fuirich thu bho d ' ghrog , is e ' s docha gu ' m fàs an cnap sin agad na ' s momha , agus gu ' n tig cnap cruaidh air an taobh eile agad mar an ceudna .
 
” “ Ro cheart , ro cheart , a dhuine , ” ars ' an Seoldar , is e ' toirt poc oir a mach as a phocaid - achlais agus ' g a chumail suas ann an sealladh an Osdair .
 
“ Tha thu ceart a radh ma thoisicheas mi air an òl gu ' m falbh mo cnap ; ach ma dh ' fhuireas mi uaith gu ' m fàs e na ' s momha .
 
Beannachd leat , osdair , le comhnadh an Tighearna cumaidh mi mach as do lion - sa agus feuchaidh mi ri cnap fhaighinn air gach taobh .
 
” DUANAG DO CHRUACHAN - BEANN .
 
Le P .
 
Mac - an - t - Saoir .
 
SEISD .
 
— Cruachan - beann ,

Powered by CQPWeb