Displaying extended context for query match in text 100
    

a d ' choinnidh Far an deanainn riut còdhail , Cha bhidhinn beo gun a cumail : Tha mo dhuil ann sa mhaighdein Nach treig do chaoimhneas mi uile ; ' S mar do chaochail do àbhaist , Gheibhinn t - fhàilt ' agus t - fhuran .
 
' S e t - fhuran a leon mi A dh ' fhag am bron so air m ' aigneadh , A thromaich m ' intinn fo ' éislein , Cha dean mi eiridh le graide : Tha mo chridhe neo - shunntach , Tha mi bruite fo ' m aisnean , Aig a mheud ' s thug mi ' ghaol dut , ' S nach fhaod sinn ' bhi tachairt .
 
Nach faod sinn ' bhi tachairt An àite falaich no ' n uaigneas , Far an deanainn riut beadradh , A ' s tacan cleasachd air uairean ; Ach se lagaich mo mhisneach , Nach faod mi tric ' bhi mu ' n cuairt dhut : B ' fhearr a phog na ' bhi falamh , Mar a faigh mi do bhuannachd , Cha ' n ' eil m ' éibhneas air thalamh , Mar a faigh mi thu ' Mhairi

Powered by CQPWeb