Displaying extended context for query match in text 400037
    

cloinne ionann ris an t - Seumasachd chum fadadh lasair uaill agus meud - mhór annta fhéin agus ' nan cànain agus eachdraidh ?
 
Ar leam gun gabhadh sin a dhèanamh , agus ma ghabhas bithidh an latha leibh .
 
Aon fhacal molaidh de Achd an Oideachais : dh ' éiginnich e a ' chlann uile a dhol do an sgoil .
 
Bha sin feumail oir bha roinn mhath de na croitearan anns an bharail nach robh foghlum sgoile gu feum sam bith airson croitearachd no iasgaireachd .
 
Agus a nis , an co - dhùnadh , bheir mi dhuibh abairt ( am Beurla á aithisg 1871 , romh - ruithear Achd an Oideachais ) : — “ The Gaelic language may be what it likes , both as to antiquity and beauty , but it decidedly stands in the way of the civilization of the natives making use of it , and shuts them out from the paths of their fellow countrymen who speak the English language .
 
.
 
.
 
.
 
It ought therefore to cease being taught in all our national schools .
 
We are one people and we ought to have but one Language .
 
” Nar a

Powered by CQPWeb