Displaying extended context for query match in text 102003
    

sgleo , gun tuaileas ; Gur fiathail ' coiseachd sraide i , Air bheagan stàit no guaineis .
 
Mo chaileag , &c .
 
Ged bheireadh Deorsa àite dhomh , Cho ard ' s a tha ' measg ' uaislean , Air m ' fhacal , ' s mor a fheàrr leam A bhi ' n Coire - chnaimh am bhuachaill !
 
Mo chaileag , &c .
 
O , ' s truagh nach robh mi ' s m ' àilleagan Air àiridh ' n cois nam fuar - bheann !
 
Bu shocair sèimh a chaidilinn , ' S i ' m achlais , air an luachair .
 
Mo chaileag , &c .
 
Ach ' s eagal leam , le m ' cheileireachd , Gu ' n gabh an seisein gruaim rium .
 
— Ged dh ' fhogras iad do ' n Olaind mi , Ri m ' bheo cha toir mi fuath dhuit !
 
Mo chaileag , &c .
 


[TD 182]

SEANN SGEUL GAIDHEALACH .
 
O chionn corr a ' s ceithir cheud bliadhna , dh ' eirich comh - strith mhor eadar na Cuimeanaich agus Clann - an - Toisich , aig an robh oighreachd mhath , goirid o fhearann a '

Powered by CQPWeb