Displaying extended context for query match in text 100
    

Nuair ' thig nam beil bhuat ?
 


[TD 57]

Iarl ' Antrum a Eirinn Leis an eireadh na sluaigh ; Mac - ' Ic - Ailein nan geur lann , Dheanadh euchd air a chuan , Aig am beil na fir ghleusda ' Dhol a reubadh nan stuadh .
 
Faigh a nuas , &c .
 
Thig iad sid ort le dùthchas Bho thùr nan clach reidh , Braithrean Dhomhnuill , Clann - Dhùghaill , Marcaich shunntach nan stéud : Clann an t - Shaoir bho thaobh Chruachainn .
 
Bha cruadalach tréun ; Ge d chaill ìad a chòir ' Bh ' aig an seòrs ' ann an Sleibht ' .
 
Faigh a nuas , &c .
 
ORAN LEANNANACHD .
 
LE AILEAN DALL .
 
Nam faighinn gille r ' a cheannach , A bheireadh beannachd gu Màiri , ' S mo shoraidh le caoimhneas A dh - fhios na maighdinn ' a chraidh mi ; Ged nach tug mi dhut faoidhrean , Ann am foill dhut cha d ' fhàs mi ; ' S mar a math leam thu fallain , Nar a mheal mi mo shlainte !
 
Nar a mheal mi mo chòta , Mar b ' e mo dheoin a bhi

Powered by CQPWeb