Displaying extended context for query match in text 125
    

sid i ' n deoch , &c .
 
Tha thu d ' lighich ' neo - thuisleach , A dh ' fhiachas gach cuisle , Gun iarmailt no duslach , Air nach cuir thu ruaig .
 
O !
 
sid i ' n deoch , &c .
 
Gun eugail na fàilinn Tha ' n clannaibh nan Gàël , Nach toir thu gu slaint ' , Agus phaighear dhut dhuais .
 
O !
 
sid i ' n deoch , &c .
 
Nuair ' shuidheamaid socrach , ' S e ' ghlaodhte na bodaich , Cha b ' ionnan ' s am brochan , Thoir boslach dheth ' nuas .
 
O !
 
sid i ' n deoch , mhilis Nach pilleamaid uainn , Chuireadh blàths air gach cridhe , Ge do bhitheadh iad fuar : O !
 
sid i ' n deoch mhilis Nach pilleamaid uainn .
 
Note .
 
— We have printed this song as we took it down from the poet ' s own recitation in 1828 .
 


[TD 305]

ORAN DO ' N MHISG .
 
AIR FONN — “ An am dol sios bhi deònach .
 
” AN àm dhomh gluasad anns a mhadainn , Cha ' n ' eil m

Powered by CQPWeb