Displaying extended context for query match in text 400019
    

fuaim nan roinn cho tric an crochadh ris na tha mu ' n timcheall ( t .
 
d .
 
20 ) .
 
Ach ' s e facal feumail a tha ann am “ facal , ” agus mar sin chan eil e a ' diùltadh feum a dheanamh dheth !
 
Air an làimh eile tha e a ' beachdachadh air roinnean nas motha na facail , agus a ' toirt dhuinn dealbh de sentence ( no “ abairt ” mar a their na h - Eireannaich ) , a ' leigeil fhaicinn dhuinn anns an dealbh so mar a tha abairt an Gàidhlig Liùrboist ( agus an Gàidhlig Leódhuis air fad ) a ' gluasad sìos is suas mar gum biodh

[TD 220]

pongan ciùil air an cur rithe , agus mar is tric an guth ' ga ìsleachadh aig an deireadh .
 
Is tric a chuala sinn luchd - Gàidhlig eile , aig nach robh an ceòl - sa ' nan guthan , a ' magadh air Gàidhlig Leódhuis !
 
' S ann tha Oftedal a ' fiachainn ri a mhìneachadh .
 
' S e seòrsa ùr de ghràmair a tha so , ach ' s e gràmair a tha ann

Powered by CQPWeb