Displaying extended context for query match in text 102003
    

gun tamh , gun stad ; cnagan agus gobhlan agus eagan a ' freagairt d ' a cheile .
 
Cuibhleachan beaga ' n

[TD 118]

an deann - ruith mu na cuibhleachan mora .
 
Duine truagh shios am measg na h - acfhuinn , a ' cur na smuid deth , far nach saoileadh tu am b ' urrainn do luch dol gun a milleadh ; ach bha esan a ' gluasad air feadh na h - upraid , cho neo - sgathach ' s a rachach Para Mor no mise am measg nan caorach ; ag armadh gach acfhuinn , achlais , udalain , agus feadain le h - olaidh agus le h - im .
 
— “ A dhuine thruaigh , ” arsa Para Mor , “ ' s ann agam nach ' eil suil ri d ' aite ; is daor a tha thu ' cosnadh d ' arain .
 
” “ C ' ar son ars ' esan ?
 
” ' s e ' tionndadh suas a shul a bha ' snamh ann am fallus .
 
Ged a labhradh a ' gheimhleag iaruinn a bha ' n a laimh , cha b ' urrainn duinn barrachd ioghnaidh a

Powered by CQPWeb