Displaying extended context for query match in text 100
    

&c .
 
Bho Chomhann nam bradan , Is gasd ' thig fo thriall , Clann Iain gun ghealltachd , Bha ' neart - san leat riamh , Le ' n airm an deagh ordugh , Luchd a leonadh nam fiadh , ' S a dheanadh an tolladh Mu ' n cromadh a ghrian .
 
Faigh a nuas , &c .
 
Co ' thairneadh riut riobadh Nuair ' thig nam beil bhuat ?
 


[TD 57]

Iarl ' Antrum a Eirinn Leis an eireadh na sluaigh ; Mac - ' Ic - Ailein nan geur lann , Dheanadh euchd air a chuan , Aig am beil na fir ghleusda ' Dhol a reubadh nan stuadh .
 
Faigh a nuas , &c .
 
Thig iad sid ort le dùthchas Bho thùr nan clach reidh , Braithrean Dhomhnuill , Clann - Dhùghaill , Marcaich shunntach nan stéud : Clann an t - Shaoir bho thaobh Chruachainn .
 
Bha cruadalach tréun ; Ge d chaill ìad a chòir ' Bh ' aig an seòrs ' ann an Sleibht ' .
 
Faigh a nuas , &c .
 
ORAN LEANNANACHD .
 
LE AILEAN DALL .
 
Nam faighinn gille r ' a cheannach , A bheireadh beannachd gu Màiri ,

Powered by CQPWeb