Displaying extended context for query match in text 102001
    

caoimhe leam féin , gach deagh - bheus ' rinn mo thàladh Ri Seonaid bhàn , òg — Flùran bòidheach a ' Ghlinn .
 
Mu ' m faca mi Seònaid , b ' fhaoin sòlas mo làithean , Cha robh aighearr a bhaile ' nam aithre ach faoin ;

[TD 32]

Ni mò b ' eol domh aon nionag a theumadh gu gràdh mi Gus an d ' fhuair mi mo shùil air Flùr cùbhraidh a Ghlinn .
 
Ged bu leam - sa gun dàil staid co àrd ' sa tha ' m dhùthaich , Gun ise ri m ' thaobh bhithinn aonarach , tinn , ' S mi cunntas mar neoni gach onoir ' us storas A dh ' easbhiudh mo Sheònaid — Flùr bòidheach a Ghlinn .
 
EAD .
 
LE P .
 
C .
 
BATHURST , ONT .
 
NOTE — Dumblane is a corruption of Dunblane — the latter being in its turn Dun - bhlathain ( i .
 
e .
 
the hill of flowers ) , Anglicised .
 
TUIREADH SEANN FHLEASGACA .
 
SEISD .
 
Tionndaidh nis is eisd , Tionndaidh , tionndaidh , ' s gabh gu feum , ' S na dean - sa mar a rinn mi

Powered by CQPWeb