Displaying extended context for query match in text 102003
    

fhaicinn a chuireadh e air ' g a leughadh .
 
Chunnaic mi sinn a ' tarruing barrachd airgid air tri litrichean ' s an am sin na ni sinn air lan cumain de ' n t - seors ' ur a thug mi ' n diugh leam — cailc ruadh air a h - uile aon diubh , mar a chi thu air na seotaichean uain — “ paighte , ” “ paighte , ” air clar gach aodainn diubh : agus air son phaipeirean - naidheachd !
 
cha ' n ' eil balach a thug foid moine fo ' achlais do ' n sgoil an diugh nach faod paipeir - naidheachd a thoirt dachaidh ' n a aite .
 
Cha ' n fhoghnadh an t - seann fheadhainn , ach fear ur — fear Gaidhealach , ma ' s fhior — Cuairtear nan Gleann !
 
Cuairtear — ach cha ' n abair mi tuilleadh .
 
Sin agad a ' mhaileid — se fichead litir , agus cuid diubh air son feadhainn nach d ' fhuair litir riamh .
 
M .
 
SG .
 
— Fuir ' ibh air ur n - ais gus an seorsaich mi na litrichean — cha '

Powered by CQPWeb