Displaying extended context for query match in text 100
    

geur lannach , cruaidh ; ' S tu shliochd nam fear treuna , Nach geilleadh ' s an ruaig , Faigh a nuas , &c .
 
Tha ' n naidheachd so fior Aig luchd innse nan duan , Gur sgeul e ro chinnteach , Air do shinnsir bha buaidh ; Nach do dhìbir an deas - lamh , Ach seasamh ' s gach uair ' S i bhuidhneadh a chìs Ri uchd strìthe le fuaim .
 
Faigh a nuas , &c .
 


[TD 55]

Ghabh thu tlachd a ' s deagh - cheutaidh , Do ' n bheus a bh ' aig càch , Luchd bhreacan an fheilidh A dh ' eireadh a ' d phairt : Toirm fheadan ga ' n gleusadh , Leat is eibhinn an gair ' , Mar ri binneas nan teud , ' S a bhi g ' eisdeachd nam bard , Faigh a nuas , &c .
 
' Tog suas an crann direach , ' S brat rìmheach gun sgath , Le cularaibh rioghail A dh ' innseas co iad ; ' S cha ' n ŏb do chuid gillean Dol an iomairt na spairn , ' S tu fein air an toiseach A toirt mosglaidh

Powered by CQPWeb