Displaying extended context for query match in text 121
    

cha ' n

[TD 101]

robh an iongnadh idir na bu lugha ' nuair a chunnaic iad gu ' n robh na Gàëil cho taingeil air son gach caoimhneas a bhasa taisbeanadh dhaibh .
 
Air an turas sgìth àngharach so , bha na Gàël ag éiridh ro bhristeadh an latha , gun ghnè sam bith de theachd - an - tìr ach beagan de mhin choirc a bha na h - uile fear ac ' a giùlan air a mhuin ann am pŏca beag cainbe , agus dheth nach robh iad a dh ' aon chuid a ' deanamh lite , brochan , no aran , ach stăpag ( no mar their cuid , fuarag ) air uisge fuar an lodain , bho thaobh an rathaid , be sin mar bu trice bu lòn daibh , ach air uairean bha iad a faotainn biatachd anns na taighean anns an robh iad a ' cur suas air an òidhche .
 
Bha na Sasunnaich a ' gabhail mòr iongnadh gu ' n robh daoine bha tighinn beò air beatha cho suarach so ; comasach air coiseachd bho fhichead gu deich thar fhichead mìle san latha fhuar gheamhraidh , fo mheachainn gach sion a '

Powered by CQPWeb