Displaying extended context for query match in text 102001
    

' fhuair thu do leaba , ' S Leac - an - darraich na colbh dhi , ' S cha ' n ' eil i lag .
 
“ ' S iomadh linn chuir thu tharad .
 
Is garbh ' char chuir an gniomh ort , Cha ' n e sin tha fui m ' achuing Ach pairt de dh ' eachdruidh na linn so .
 
Innis dhomh mu m ' lnchd duthcha Ciod an curs ' an do thriall iad , Cha ' n ' eil a h - aon dhiu ri fhaicinn Ris a ' leiginn mo bhriathran Ged bhithinn lag .
 


[TD 26]

“ Tha mi faicinn nam bailtean ' S an tric robh aighear ' s toilinntinn , Na ' n lathraichean farsuinn Gun fasgadh na dion annd .
 
' N aite gleadhraich nan cairdean Nan seisreach ' s nan cliathan , Anns an earrach cha ' n fhaic mi Ach cibear ' s madadh r ' a chliathaich ' N sa h - uile srath .
 
“ Tha na h - innisean maiseach ' S an tric a thaghail mi ' m oige , Na lagain tha fasgach Le fuarainn ' s biolair mu ' m poran .
 

Powered by CQPWeb