Displaying extended context for query match in text 100
    

lòn , Air iteig ga chaitheamh , S ' luaidhe neimh ' air a thoir Bho ghunna beoil chumpaich .
 
' S cha bhiodh ùin ' aige beò .
 
Faigh a nuas , &c .
 
Lean do chruadal , ' s do ghaisge , ' S am fasan bu dual A bhi colgarra , cosant ' Gu brosnachadh sluaigh : Gu h - armailteach , treubhach , Gu geur lannach , cruaidh ; ' S tu shliochd nam fear treuna , Nach geilleadh ' s an ruaig , Faigh a nuas , &c .
 
Tha ' n naidheachd so fior Aig luchd innse nan duan , Gur sgeul e ro chinnteach , Air do shinnsir bha buaidh ; Nach do dhìbir an deas - lamh , Ach seasamh ' s gach uair ' S i bhuidhneadh a chìs Ri uchd strìthe le fuaim .
 
Faigh a nuas , &c .
 


[TD 55]

Ghabh thu tlachd a ' s deagh - cheutaidh , Do ' n bheus a bh ' aig càch , Luchd bhreacan an fheilidh A dh ' eireadh a ' d phairt : Toirm fheadan ga ' n gleusadh , Leat is eibhinn an gair ' , Mar ri binneas

Powered by CQPWeb