Displaying extended context for query match in text 102001
    

ni na ait , ' S mo phaisdean air mo ghlun : Cha suaipinn taobh mo theine fein Air sonas righ na chuirt .
 
Se taobh mo theine , &c , &c .
 
J .
 
C .
 
TUIREADH SEANN MHAIGHDINN .
 
Tionnaidh nis nall a nionag ' S innsidh mi duit fein mo bharail ; Tha mi sean , is tha mi aodsa , ' S cha ' n eil faoineas nis air m ' aire , ' S n ' am bithinn - se air comhairl ' fhaotainn , Mar a dh ' fhaodas mi thoirt seachad , Cha bhithinn - se an diugh co faontrach , ' S bhiodh fear laghach , aoidheil agam .
 
Ach se rinn an tubaist dhomhsa , Mi bhi ' m oiseach tra ' san latha ; ' M fear nach gabhain an diugh r ' a phosadh , ' Maireach cha bhiodh e san rathad .
 
A cheud fhear thainig riamh ' gam iarraidh , Bha e fiachail , ciallach , modhail ; Ach bha rud - eigin a dhi air , Bha e iosal anns an sporan .
 
Bha fear eile tric ' nam shuilean , Thug dhomh cul a chuir ri

Powered by CQPWeb