Displaying extended context for query match in text 100
    

tarruinn rium dlù ' Dheanainn gach tùrs ' fhògar .
 


[TD 51]

Càrair gu réidh clach agus cré Ma ' m leabaidh - s ' a bhrì t - uaisle — ' S fada mi ' n éis a feitheamh ort féin ' S nach togair thu ghéug suas leam , Na b ' thus a bhiodh tinn , dheanainn - sa luim , Mas biodh tu fo chuing truaighe , Ach ' s goirid an dàil gum faicear an là ' M bi prasgan a ' trà ' l m ' uaigh - sa !
 
' Mallachd an tus , aig a mhnaoi - ghlùin ' , Nach d ' adhlaic sa chùil beò mi !
 
Mu ' n d ' fhuair mi ort iùil ainnir dheas ùr , ' S nach dùirig thu fiù pòg dhomh , Tinn gu ' n bhi slàn , dùisgt ' as mo phràmh , Cuimhneachadh dàn pòsaidh Mo bheannachd ad dheigh , cheannaich thu - fein , Le d ' leannanachd gle òg mì .
 
ORAN CUMHAIDH .
 
LE UILLEAM ROS Tha mise fo ' mhulad sa ' n àm Cha ' n òlar leam dràm le sunnt , Tha dŭrrag air ghûr ann

Powered by CQPWeb