Displaying extended context for query match in text 102006
    

Bha fear ' us fear aca rithist , Gun bhruidhinn gun chomhradh .
 
” Cha ' n ' eil Aoir de ' n t - seorsa a fhuair uiread cliu anns a ' Ghaidhealtachd ri “ Moladh Chabar - feigh ; ” agus creididh mi nach d ' fhuair i barrachd cliu na thoill i .
 
B ' e rùn a ' Bhaird na h - uile spid agus tamailt a b ' urrainn d ' a a thoirt do na Rothaich .
 
Cha bhiodh e farasda barr a thoirt air an rann a leanas : “ Tha ' m brochan a toirt sàr dhuibh , ' S tha ' n càl a ' toirt at oirbh , Ach ' s beag is misde an t - àrmunn .
 
' Ur sàth thoirt an nasgaidh dhuibh , Ge mor a thug sibh chàise , Thar àiridhean Asainne , Cha ' n fhacas cuirm a ' m Fòlais , Ge mòr bha de chearcan ann ; Caisteal biorach , nead na h - iolair , Coin ' us gillean gortach ann , Cha ' n fhaicear bioran ann ri teine Mur bi dileag bhrochain ann , Cha ' n fhaicear mairt -

Powered by CQPWeb