Displaying extended context for query match in text 101
    

No na bha cheol ' s an Fheinn .
 
16 ' S do ruisg ur mar osnach rè ; No na bha do thuilmhidh oir , Ann talla mor Riogh na Feinn .
 
17 Am ball seirc bha t - aghaidh ghlain , B ' annsa na sa mhagh , na bha ; Nuair a chunnaig mi do shnuadh , B ' ionmhuinne no nuall Riogh Phail .
 
( 1 ) Liobharachd .
 


[TD 155]

18 Las mo run , is leagh mo chroidh , ' N uair chnnnaig liobhearachd t - aill ; Mar a fuighinnse do ghaol , Cho bhithinn is t - shaogh ' l mar tha .
 
19 A laoich chaoimh is gile bos , ' S mor mo lochd , ach ' s mor an sgeul ; Gabhsa inghean Ghormla nan sonn , Bheir mi moid nan tom nach treig .
 
20 Aon tè dhibir Riogh na Feinn , ' S a thug speis do ' n Amhair mhoir .
 
21 Ge do dhibir mise Fionn , O na b ' annsa leam do ghloir ; Cha do thaobh mi ' m Famhair treun , ' S mor a b ' eibhinne do cheol .
 
22 Cho

Powered by CQPWeb