Displaying extended context for query match in text 197
    

' chuspair no abairt cho - ghnìomhair : cha ruig fa dheoigh e 45d agus chaidh gu leir iad 32c , 56b .
 
Tha aon eisimpleir againn anns an deachaidh an dòigh obrach seo ceàrr , .
 
i .
 
Do ' m Criosd na bhunait slaint ' 36b .
 
Tha e coltach gur e d ' am bunait ' slàinte Crìosd a bh ' ann bho thoiseach , ' s òrdugh nam facal air atharrachadh a rèir a ' ghnàthas a chaidh ainmeachadh shuas , ach gun deachaidh ' na a chur ann aig an aon àm bho cho - abairt le bha agus aig a bheil an aon chiall : d ' an robh Crìosd ' na bhunait slaint ' .
 
A thaobh ged air bith 37a , dh ' fhaodadh e bhith gur e a tha an seo ro - cheartachadh de sheòrsa air choreigin .
 
' S e briseadh - dùil a th ' ann nach eil againn – ged as furasta tuigsinn carson – eisimpleirean bhon roinn phailt , ioma - sheòrsach ud , .
 
i .
 
faclan - iasaid bhon Bheurla Ghallda , gu h - àraid bhon tha Gàidhlig Mhachair Rois a ' seasamh ann

Powered by CQPWeb