Displaying extended context for query match in text 217001
    

na cànain sin o ' n do shruth a nuas thugainn Gàidhlig na h - Eireann , na h - Albann agus an Eilein Mhanainnich .
 
Gheibh sin a ' cheud fhorbhais orrasan roimh chrìch Linn - an - Umha , — abramaid san chóigeamh no ' n t - seathamh linn roimh Chriosda .
 
B ' ann mu thoiseach Linn - an - Iaruinn — trì cheud bliadhna roimh Chriosda — a thàinig na Breathannaich , dream a bha labhairt meur de ' n chànain Cheiltich o ' n do chinn a ' chainnt Chuimreach .
 
Bha an cinneach Cruithneach air a dheanamh suas de mhóran threubhan , cuidh dhiubh a bha tur eadar - dhealaichte a thaobh ginealachd agus sìlidh .
 
Bha deagh bhoinne de fhuil Cheiltich annta ; ach , mu ' n àm san d ' thàinig na Rómanaich , rachadh aca air càirdeas dlùth a thagradh ri muinntir na Cloiche -

[TD 13]

Nodha .
 
An cuid de cheàrnachan iomallach ( mar a bha ceann tuath na h - Albann ) , theagamh gu ' n robh iad a ' labhairt , aig an àm ud , cainnt air chor - éigin nach buineadh do ' n

Powered by CQPWeb