Displaying extended context for query match in text 100
    

' S i ' n chiall chòmhraidh , cheòl - bhinn , chiùin .
 
' S tearc an sgeula sunnailt t - éugaisg , Bhi ri fheatainn san Roinn - Eōrp , Tha mais ' , a ' s feile , tlachd , a ' s ceutaidh , Nach facas leim fein fa m ' chòir ,

[TD 42]

Gach cliù a ' fàs riut mùirn , ' s an àillteachd An sùgradh , ' s a màran beoil , ' S gach buaidh a b ' ailli , bh ' air Diana , Gu leir mar fhagail , tha aig Mòir .
 
' S bachlach , duallach , căs - bhuidh , ' cuachach , Càradh suaineas gruaig do chinn , Gu h - àluinn , bòidheach , faineach , òr - bhuidh ' , An căraibh seòighn ' ' san òrdugh grinn , Gun chron a ' fàs riut , a dh ' fheut ' aireamh , O do bharr gu sàil do bhuinn ; Dhiuchd na buaidhean , òigh , mu ' n cuairt dut , Gu meudachdain t - uaill ' s gach puing !
 
Bu leigheas éugail , slan o ' n Eug , Do dh

Powered by CQPWeb