Displaying extended context for query match in text 102006
    

h - iarraidh .
 
Ach , rud a b ' fhearr na sin , ge b ' e gheibheadh i gheibheadh e ' n aon bhean - tighe a b ' fhearr ' s bu ghràinnde a bh ' anns an dùthaich uile gu léir .
 
Ciod e maith a bh ' air na fleasgaich nach do ghabh nach do ghabh an cothrom maith so air faighinn air aghaidh ' s an t - saoghal ?
 
Bha Eachann mòr ag ràdh rium an là roimhe ' s mi ' g innseadh na naigheachd so dha nach tugadh e fhéin am brochan gun salann a dh ' fhear

[TD 169]

nach gabhadh a leithid a chothrom .
 
“ Phòsainn i , ars ' Eachann , ” na ' m faighinn tigh , ' us fearann , us airgiod gu leòr leatha ged a bhiodh i cheart cho odhar ri craicionn na guite , ' s ged nach biodh cas oirre a chuireadh i foidhpe , no làmh leis an cuireadh i greim thun a beoil ; dìreach ged nach biodh beul fhéin oirre ; agus cha n ' ' eil fhios agam an ann gun bheul fhéin dad bu mhiosa i .
 
A

Powered by CQPWeb