Displaying extended context for query match in text 197
    

bha am bàrd a ' dèanamh oidhirp air greimeachadh , cho fada ' s a b ' urrainn dha , ri gnàthasan litreachail stèidhichte – rud air a bheil iomadach cruth ginidich eachdraidheil , maille ri trèithean dùthchasach gràmair eile feadh an teags , a ' toirt fianais – tha an coltas air gun robh e gu math deònach an dualchainnt aige fhèin a chur gu feum cuideachd airson na meadrachd .
 
B ' ann airson sin cuideachd a bha innleachdan eile gan cleachdadh aige , m .
 
e .
 
an cùisear a chur air cùlaibh a ' chuspair no abairt cho - ghnìomhair : cha ruig fa dheoigh e 45d agus chaidh gu leir iad 32c , 56b .
 
Tha aon eisimpleir againn anns an deachaidh an dòigh obrach seo ceàrr , .
 
i .
 
Do ' m Criosd na bhunait slaint ' 36b .
 
Tha e coltach gur e d ' am bunait ' slàinte Crìosd a bh ' ann bho thoiseach , ' s òrdugh nam facal air atharrachadh a rèir a ' ghnàthas a chaidh ainmeachadh shuas , ach gun deachaidh ' na a chur ann aig an aon àm bho cho - abairt le bha agus

Powered by CQPWeb