Displaying extended context for query match in text 234002
    

uile rud a th ' ann .
 
” Thuirt Bassanio nach leigeadh e le Antonio ainm a chur ri leithid sin de ghealladh air a shon - san ; ach coma , chuir Antonio roimhe gu ' n deanadh e e , oir bha e làn chinnteach m ' an tigeadh latha paigheadh a ' gheallaidh gu ' m biodh a luingeis air an ais luchdaichte le luach an airgid thairis is thairis .
 
Aig cluinntinn a ' chonnsachaidh a bha eadar an dithis , ghlaodh an t - Iùdhach — “ O Abrahaim , m ' athair , nach amharasach na daoine na Criosdaidhean sin fhéin !
 
tha iad cho cleachdte ri buntainn gu cruaidh ' s gu bheil iad am beachd gu bheil muinntir eile cho dona riutha féin .
 
Guidheam ort , a Bhassanio ; innis so dhomh ; mur seasadh e a latha , ciod a ' bhuannachd a bhiodh anns a ' gheall dhòmhsa ?
 
Punnd de fheòil duine air a ghearradh bharr a ' choluinn , cha ' n ' eil e cho luachmhór no

[TD 88]

cho buannachdar ri muilt - fheòil no ri mairt - fheòil .
 
A chosnadh a dheadh - ghean tha

Powered by CQPWeb