Displaying extended context for query match in text 102002
    

toil e , ” arsa Donncha , “ air adhart , agus cluinnemid ciod a thubhairt iad mu ' thimchioll .
 
” Sheall m ' athair le gruaim air Donncha , ach air dha ' fhaicinn gu ' n do ghabh e naire airson neo - iomchuidheachd a ghiulain , gun aon fhocal a radh , dh ' fhosgail e am Biobul , agus leugh e an fhicheadamh caibideil , fada ged a bha e .
 
Air an latha - ar - na - mhaireach bha Donncha a ' dol mu ' n cuairt leis a ' Bhiobul fo ' achlais , ag iarraidh air gach neach a choinnicheadh e , a leughadh dha thairis agus thairis a ris .
 
Bha mo pharantan air an gluasad leis an tuiteamas ud gu comh - labhairt dhurachdaich eatorra fein mu chosdas agus mu thairbhe foghluim ; agus mar thoradh air a chomh - labhairt ud , air an ath sheachdain chuir iad Donncha agus mi fein do sgoil na sgireachd , far an do thoisich sinn le cheile ri ionnsachadh na cuid sin is toirteile agus is bunabhasaiche de ' n litireachd — an A .
 
B .
 
C .
 
; ach bha

Powered by CQPWeb