Displaying extended context for query match in text 102002
    

' ; A mach rè gach cian - linn , bidh Sobraon ainmeil Mar thraigh fhad ' Chorùna , ' s mar chaol Aboukir .
 
A bheanntan gorm , urar , O caoinibh !
 
nis caoinibh ; O caoinibh an gaisgeach ' s tric ' dhearc air ur snuadh !
 
A ghleanntan tlath , iosal fo dhubhra na dlu - choill ' , O caoinibh am fior Ghaidheal , treun cheannard nam buadh !
 
' Ard chomuinn bu ghnath leis a choinneach ' an Adholl , — A chomhlain ' bu chaomh leis , O caoinibh an laoch !
 
An eilid no ' n ruadh - bhoc , ' chaoidh tuille cha shealg e , A ' s euchd - chluich cha dhearc e , air ailleachd an raoin .
 
A thuath - cheatharn ' bu dlu dha , ' s a chairdean ' bu dileas , Bhur soraidh bhuan tha ' g eiridh do chuspair ur graidh : Is cianail , is leointe , is trom - chridheach , bronach A ' chuideachd a b ' eol da an Tulaich an aigh .
 
' Thulaich - mhaighte ro - aluinn , bu leatsa an sar - shonn ; ' S

Powered by CQPWeb