Displaying extended context for query match in text 102001
    

o ' n t - sùil , fada o ' n chridhe .
 
Beul a labhras , ach gnìomh a dhearbhas .
 
' S sleamhuinn leac doruis an tighe mhòir .
 
' S olc a ' chreag a thréigear le ' h - eòin féin .
 
Cho mear ri ceann sìomain air latha gaoith .
 
Ceannsaichidh a ' h uile fear an droch bhean ach am fear aig am bi i .
 
Cho sgìth ' s bha an gobha d ' a mhàthair ' n uair a thiodhlaic e seachd uairean i .
 
Ionnsuich do d ' shean - mhàthair brochan a dheanamh .
 
“ Fear dubh dàna , fear bàn bleideil , Fear donn dualach , ' s fear ruadh sgeigeil .
 
” “ Fear falamh ' s e gun nì Suidhidh fada sìos o chàch Air meud a ' bheus dhe ' m bi ' n a chorp ' S iomadh lochd a gheibhear dha .
 
” DEOCHANNAN SLAINTE GAIDHEALACH .
 
Ar cinneach , ar dùthaich , ' s ar Banrigh .
 
Clanna nan Gàidheal ri guaillibh a chéile .
 
Fear nach cuir cùl ri ' charaid no ri ' nàmhaid .
 
Fear a gheibhear le ' charaid '

Powered by CQPWeb