Displaying extended context for query match in text 100
    

' , Mo mhi - ghean air chùl , Ghlacainn binneas na smeòraich A ' s gheibhinn sòlas as ùr .
 
Seinn eibhinn , &c .
 


[TD 48]

Ge binn cuach ' s ge binn smeòrach , ' S ge binn coisir , ' s gach crann , Seinn ciùil dhomh ' n coill smùdàin , Theich mo shùgradh - s ' air chall — Tha mi daonnan a smaointeach , Air mo ghaol ann sa ' ghleann ' S mi air tuiteam am mi - ghean , Gun a brìodal bhi ann .
 
Seinn eibhinn , &c .
 
Nuair a bhithinn - ' s ' s mo mhìn - mhal ' , An gleannan rìmheach na cuaich , No ' n doire fasgach na smeòraich , Gabhail sòlais air chuairt ; Cha mhalairtinn m ' éibhneas O bhi ga h - eugmhais car uair , Air son stòras fhir - stàta , Dh ' aindeoin airdead an uaill .
 
Seinn eibhinn , &c .
 
Ge bu rìgh mi air Albainn , Le cuid airgeid a ' s spréidh B ' e mo raghainn mo mhín - mhal ' , Thar gach ribhinn dhomh fein , Cha bu shuaimhneas gu bàs domh

Powered by CQPWeb