Displaying extended context for query match in text 125
    

gu fìnid , ' S nach gliocas no criondachd , Dhomh mhiad ' s tha mi ' g ràite , Gur h - e Fionnachd san tìm sibh , Ann an àireamh no ' n innseadh , ' N uair a bha sibh gu ' n dìobradh , ' N - ar mìad is ' n - ar àirde , Eadar Sgalpa ' s caol - Ile , Ge do b ' fharsuinn na crìochan , Bha roinn do gach tìr dhiu Fo chìs duibh a ' pàigheadh , Nis o thuit na stuic fhion - fhuil , Ris an abairt na rìghrean , Tha na geugan bu dìls ' dhaibh , Air crionadh ' na ' n aobhar .
 
ORAN NAM FINEACHAN GAELACH .
 
' S i so ' n aimsir a dhearbhar An targanach dhuinn , ' S bras meamnach fir Alba Fo ' n armaibh air thùs ; ' N uair dh ' éireas gach treun - laoch Nan éideadh glan ùr , Le rùn feirg ' agus gairge Gu seirbhis a chrùin .
 
Theid mathaibh na Gàëltachd Gle shanntach sa chùis , ' S gur lionmhor each seang - mhear A dhamhsas le sunnd , Bi '

Powered by CQPWeb