Displaying extended context for query match in text 148
    

aithris ann diaidh a chluinntin ?
 
F .
 
Cha ' n fhead ; oir is e sin bhi ' g a sgaoileadh , uime sin , ge do bhitheadh sgeul breagach air a leagail aig ar cosaibh cha bu choir dhuinn bhi toileach a thogbhail , Sal .
 
15 .
 
3 .
 
C .
 
Nach bu choir dhuinn mi - mhisneach a thoirt do luchd cul - cháineadh , agus iomchar sgeul ?
 
F .
 
B ' eadh , oir ataid ag cur eas - cordadh eidear bhraithre , agus a ' dealuchadh dearbh chairdean : agus feadaidh sinn bhi amharasach gu ' m bi an dream a bheir sgeul ' g ar ' n ionnsuidh , ullamh a thoirt sgeul uainne , Sean .
 
6 .
 
19 .
 
agus 17 .
 
9 .
 
agus 25 .
 
23 .
 
Ceist LXXIX .
 
Cia i an deicheamh áithne ?
 
F .
 
Is i an deicheamh àithne , Na sanntaich tigh do choimhearsnaich ; na sanntaich bean do choimhearsnaich , no ogluch no bhan - oglach , no dhamh , no asal , no aon ni a ' s le do choimhearsnach .
 
Ceist LXXX .
 
Creud iarrar san deicheamh àithne ?
 
F

Powered by CQPWeb