Displaying extended context for query match in text 100
    

' S e dheanadh turn gun eagal air .
 
' S e feile preasach , &c .
 
' N am do ghaisgich dol air feum Gàëil ghast gu sracadh bhéin , Piob ga spalpadh ' s anail réidh , A chuireadh eud a ' s fadadh annt .
 
' S e feile preasach , &c .
 
B ' e sud caismeachd àrd mo rùin , Cronan gàireach , bàrr gach ciùl , Brais phuirt mheara , leanadh dlù , Clìath gu lùghor grad - mheurach .
 
' S e feile preasach , &c .
 
Nuair a ghlact ' san achlais ì , Beus bu taitnich chuna ' mì , Siunnsair pailt - thollach gun dì — Os cìonn a chinn gu fad - chrannach .
 
' S e feile preasach , &c .
 


[TD 40]

' S i ' s boiche dreach ' sa ' s tlachdmhor snuagh , Tartrach , sgairteil , brais phuirt luath , Muineal cròm air uchd nam buaigh , Chluinnte fuaim ' nuair ragadh i .
 
' S e feile preasach , &c .
 
A ri !
 
bu ruith - leumach na meoir , Dànnsa brais m ' un seach gun leon , Is iad air

Powered by CQPWeb