Displaying extended context for query match in text 217001
    

sgeulach nach eil an so ach beachd mearachdach .
 
Aig an àm ud , bha iad ri ' m faotainn an iomadh àite mu dheas ; agus tha seann litreachas a ' toirt iomradh air Cruithnich a bha tuineachadh , an sud san so , air feadh na h - Eireann .
 
Tha so a ' nochdadh gu ' n robh iad an seilbh air na h - Eileinean Breatunnach gu h - iomlan .
 
Chan eil an teagamh is lugha aig an Ollamh Rice Holmes nach robh , aig aon àm , an dùthaich gu buileach an seilbh nan Cruithneach .
 
Aon dearbhadh air so gheibhear an ainm a ' chinnich .
 
Am measg nan Eireannach theirte Cruthni riu .
 
A nuas o na linntean meadhonach is e ainm an eilean Bhreatunnaich , anns a '

[TD 5]

chainnt Chuimrich , ynys Prydein .
 
Is e is brìgh do ynys Prydein innis , no eilean , nan Cruithneach — c air a h - atharrachadh gu p .
 
Nis , tha Prydein a ' riochdachadh sean fhacal Cuimreach Priten , agus bha samhlachadh nach bu bheag aige ris an fhacal Ghréugach Pretavoi .
 
Feumar a chumail air chuimhne nach d '

Powered by CQPWeb