Displaying extended context for query match in text 100
    

ar neoil .
 
Chi mi Beinn - àrd is àillidh fiamh , Ceann - feadhna air mhìle beann , Blia aisling nan damh ' na ciabh , ' S i leabaidh nan nial a ceann .
 
Chi mi Sgorr - eild ' air bruach a ghlinn ' An goir a chuach gu binn an tòs .
 
A ' s gorm mheall - àild ' na mìle giubhas Nan luban , nan earba , ' s nan lŏn .
 
Biodh tuinn òg a snàmh le sunnd , Thar linne ' s mìne giubhas , gu luath ; Srath ghiubhais uain ' aig a ceann , A ' lubadh chaoran dearg air bruaich .
 
Biodh eal ' áluinn an uchd bhàin , A snàmh le spreigh air bharr nan tonn , ' Nuair thogas i sgiath an àird , A measg nan nial cha ' n fhàs i tròm .
 
' S tric i ' g astar thar a chuain , Gu asraidh fhuar nan ioma ' ronn , Far nach togar breid ri crann , ' S nach sgoilt sron dharaich tonn .
 
Bì thusa ri dosan nan tom , Is cumha ' do ghaol ann ad bheul , Eala ' thriall

Powered by CQPWeb