Displaying extended context for query match in text 100
    

geamn ' achd a beusan , ' S i gun eacoir na càil , A lùb mise gu geilleadh Air bheag eigin na gradh .
 
Seinn eibhinn , &c .
 
Gu ' m beil maise na h - eudann , Nach feudainn - s a luaidh , Tha i pailt ann an ceutaidh , ' S an ceill a thoirt buaidh , Gun a coimeas ri featainn Ann an speis , san taobh - tuath , M ' òg mhìn - mhala bhaindidh , Thogadh m ' inntinn o ghruaim , Seinn eibhin , &c .
 
' S ge do bhithinn an éugail , Agus leigh air toirt dùil , Nach biodh furtachd an dàn domh , Ach am bàs an gearr ùin ' , Chuireadh eugas mo mhin - mhal ' , Mo mhi - ghean air chùl , Ghlacainn binneas na smeòraich A ' s gheibhinn sòlas as ùr .
 
Seinn eibhinn , &c .
 


[TD 48]

Ge binn cuach ' s ge binn smeòrach , ' S ge binn coisir , ' s gach crann , Seinn ciùil dhomh ' n coill smùdàin , Theich mo shùgradh - s ' air chall — Tha mi daonnan a smaointeach ,

Powered by CQPWeb