Displaying extended context for query match in text 167
    

bu choireach r ' am pòsadh , Chaill i fear as a fine , Ma théid an gille ri Seòras ; Bheir i molt as an Fharaid , ' S gu ' m faigh a ' bhan - altrum feòil dheth , Agus bolla gu aran , D ' an chuid a ' s glaine d ' an eòrna .
 
Hithill ohoro thugaibh , &c .
 
An sin thuirt bean Dhomh ' ll ' ic Dhòmhnuill , ' S ann is còir do na ceudan , Bhi ' g a àireach mar Leòdach , O ' n tha Seòras bochd liathach ; Ach ma ' s Sutharlach thà ' n sud , Gheibh mo bhràthair - s ' a ' cheud ghreis , ' S ma ' s MacAoidh air an t - slàn e , ' S mis gu bràth a ni bhiadhadh .
 
Hithill ohoro thugaibh , &c .
 
Captein Iain á Strathaidh , Bha e feitheamh na h - uaire , Ach an àm dol gu Seisein , Dh ' iomchain lethsgeul mu ' n cuairt e ; Ach na saoilsinn - s ' gu ' m b ' leis e , Mu ' s cuìrteadh ceist air

Powered by CQPWeb