Displaying extended context for query match in text 101
    

deachaidh i siar anmoch .
 
28 Seachd fichead do chlannaibh Righ , Ga ' m bu dual gaisg ' is mor ghniomh , Thuit sud le Oscar an aigh Is le Cairioll Corra - chnamh .
 
29 Mun ' fear a chuaidh as o fhaobhar arm , No ' n comhrag le maon do threig , Do righ Lochlainn no do shluagh , Cha deachaidh duine do thir fein .
 
30 Na ' m faigheadh e co ' throm na ' n arm , Earragan Mac Ainnir na ' n arm glas , ' S an Albhuidh na ' n abairt , air Triath , Cha ghlactadh ach an Fhiann as .
 
31 Corr agus leath ar Fiann , Thuit sud air an t - sliabh mu dheas , Ach na ' n luadhimid a Ghrian , Cha mho na ar trian thainig as , 32 Ach na ' n luaidhimid ar Righ , Cha mhnaoi is Triath fo bhron , ' S ge d ' thainig d ' ar maithibh as , Cha d ' rinn sinn ar leas san lo .
 
NA BRATICHEAN .
 
MANUS , RIGH LOCHLAINN .
 
33 Ge d ' gheabhadh Righ Lochlainn sud , Na

Powered by CQPWeb