Displaying extended context for query match in text 100
    

Am fuaran ùr le torraman trom , ' S freagraidh mac - talla gach ciùil , Do dh ' fhuaim srutha dlù nan tonn .
 
Freagraidh gach cnoc , agus gach sliabh , Le binn - fhuaim geur nan aighhean mear ; ' N sin cluinnidh mise mìle geum , A ' ruith m ' un cuairt domh ' n iar ' san ear .
 
M ' un cuairt biodh lù - chleas nan laogh , Ri taobh nan sruth , no air an leirg .
 
' S am minnean beag de ' n chòmhraig sgìth , ' N am achlais a ' cadal gu ' n cheilg .
 
Sruthadh air sgéith na h - ŏsaig mhìn , Glaodhan maoth nan crò mu ' m chluais , ' N sin freagraidh a mheanmh - spreidh , ' Nuair chluinn , an gineil , is iad a ruith a nuas .
 
A ceum an t - sealgair ri mo chluais !
 
Le sranna ghăth , a ' s chon feadh sléibh , ' N sin dearsaidh an òig air mo ghruaidh , ' N uair dh - eireas toirm air sealg an fhéidh .
 
Dùisgidh smior am chnaimh , ' nuair chluinn

Powered by CQPWeb