Displaying extended context for query match in text 100
    

a bharraich leag mo cheann , ' S bi thus ' a ghrian ro - chairdeil rium .
 
Gu socair sìn ' s an fheur mo thaobh , Air bruaich nan dithean ' s nan gaoth tià , ' S mo chas ga sliobadh ' s a ' bhraon mhaoth , ' S e lùbadh tharais caoin tro ' n bhlàr .
 
Biodh sòbhrach bhàn is àillidh snuadh , M ' an cuairt dom ' thulaich is uain ' fo ' dhriùchd , ' S an neòinean beag ' s mo lamh air cluain , S ' an ealabhuidh ' aig mo chluais gu h - ùr .
 
M ' un cuairt do bhruachaibh àrd mo ghlinn ' , Biodh lùbadh ghéug a ' s orra blà ; ' S clann bheag nam preas a ' tabhairt seinn , Do chreagaibh aosd ' le òran gràidh .
 


[TD 2]

Briseadh tro chreag nan eidheann dlù , Am fuaran ùr le torraman trom , ' S freagraidh mac - talla gach ciùil , Do dh ' fhuaim srutha dlù nan tonn .
 
Freagraidh gach cnoc , agus gach sliabh , Le binn - fhuaim geur nan aighhean mear ; ' N sin cluinnidh

Powered by CQPWeb