Displaying extended context for query match in text 134
    

An deigh an totail a fhuair iad , ' S lionmhor corp a bha buailte , Cradh - lotach gun ghluasad , Air an cosgairt le luaidhe , Cha d ' theid iomairt gun fhuathas , Cha robh ' n cunnart gun chruadal , An latha dhearbh thu do dhualchuis , Dh ' aithnich cach gun robh buaidh ort , A ' s dhuit a liubhair iad suas an comannda .
 
A ' s dhuit a liubhair , &c Fhuair thu cliù anns gach baiteal , Thug thu ' n duchas bho t - aitim , Slat dhubailte ' n aiteann , Nach gabh lubadh le masladh ; Iubhair cùraidh nan cas - bheann , Cha b ' e ' n sùgradh tigh ' nn bras ort , An àm dusgadh do ghaisgidh , An uair a ruisgeadh tu ghlas - lann gu ceannsgal .
 
An uair a ruisgerdh , &c .
 
Nuair a dh ' eireas a fraoch ort , A ' s tu air thoiseach do dhaoine , ' Dhol a theannadh ri caonnaig , ' S mairg a thigeadh air t aodunn , Cha bu bhuannachd an saothair , ' S ruith do luaidhe ' ga taomadh ,

Powered by CQPWeb