Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="teann"%c]” returned 2,844 matches in 399 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 92.65 instances per million words) [0.901 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 57
1100
m bodach A ' fearr á bhiodh
teann
. Cha ' n ' eil e
2100
sinn an Sasunn , Gun bhi cho
teann
air ar dachaidh sa bha , '
3100
a nise ceangailte , Gu daingeann agus
teann
; ' S e their luchd na
4100
iad ; ' S thug Foirbeisich nan
teann
- ruith , Gu seann taigh Chuilodair
5100
gleusda grad - bheirteach ; Le spaintichean
teann
- bheirteach ; ' S cruaidh fead
6100
o ' n chléir , Le cùmhnanta
teann
' S le banntaibh daingean , '
7101
Is chrath e an t slabhraidh gu
teann
, Ris an eisteachd na ceudan .
8101
sa Bhios mise ' m Rìgh gu
teann
, Air ard Rioghachd na h -
9101
Gleann , Bha Scleo nan curidhnan co
teann
. 46 Seachd oidhchean agus seachd là
10101
s mo bhean a thoirt uam ;
Teann
am rathad gu grad , No stad
11101
cha ' n fhaitheadh sibh ' n
teann
Ach gach aon dioth bu mho g
12101
traigh Fur an rabh Clann Uisneachan 29
Teann
thusa nall a Shnaois nàraich , A
13101
agus chuireadh i easan air thoisach le
teann
orda ag iarruidh air e ga thoirt
14101
an ruaig agus an toir orra gu
teann
. Bha Luas - Lurgann a fas
15101
Ghrad chuireadh an toir air gu ,
teann
, ach ruith Fionn ' us cha
16101
mac Freasdail nan lann , Troidh chruinn
teann
, is Mac - o - smáil
17101
BHUAIL a Chailleach aig an dorus gu
teann
, teann , Is thainig Mac an
18101
Chailleach aig an dorus gu teann ,
teann
, Is thainig Mac an Righ an
19101
' n dorus do cheardaich An àite
teann
as mi ' m aonar . H
20101
46 Bu mhaith mi latha na
teann
- ruith Ann an ceardaich Loin Mhic
21101
26 Bu mhath mi la na
teann
- ruith Ann am Ceardaich Lònaich Lìubhain
22101
nochd Riogh Termin na ' n Comhrag
teann
' S go sgarain a Cheann re
23101
Bhran , Gun a bhean no cómhrag
teann
. ' 23 ' N sin phill
24101
mi noc ; Righ Garabh nan cómhrag
teann
, ( I . 37 . Scairbhe
25101
gu spáirneachd laoich ; Gu cómhrag dibhragach
teann
, ' S fathram an lann air
26101
Righ Teurmann na ' n comhrag
teann
Gu ' n scaruinn a cheann r
27101
m b ' e sud an tuirlin
teann
, Mar ghreann a bheireadh da órd
28101
thosd Nach d ' thugamid cath laidir
teann
Do Mhac Mheathan nan airm noichdt '
29101
Goll mor anaignadh fhiallaidh Comhruccus riu go
teann
Dar mharbh Camog is Cuillin 8 Daon
30101
bhuinne borb ; Air an luchdacha gu
teann
, Deis gach aon - ni a
31101
ghreine ra crann , Bratach Fhinn bu
teann
' sa chath ; Lom ' lan
32101
ard , Seach criocha Eirinn nan colg
teann
, ' S ann Albain leathann na
33101
) re crann , Bratach Fheinn bu
teann
sa chath , Lom - lan do
34101
( 2 ) Sean , no
teann
a mheas . [TD 108] 2 , 047
35101
uaill ; Agus thug iad Torrinn deas
teann
, Re sgolta sgiath & chath -
36101
B ' e sin an cómhrag teth
teann
, A sgoltadh sgia ' is chruaidh
37101
24 Chuir e a chaoil gu
teann
daingann , Na cuigear fuidh ' n
38101
28 Cheangail s ' e e gu
teann
gabhidh , ' S cho raibh sin
39101
nam Fionn , Pubull mór gu fulang
teann
, 44 An sin ' n tra
40101
An comhrag sin , bu gharg ,
teann
, 28 Cheangail e ' n sonn
41101
beann , Le sgleo nan cuirridhean co
teann
; An da churridh bu gharbh lith
42101
gleann , Gleac nan curridhean bha co
teann
. 34 Seachd laithean agus nao tra
43101
go mor nuaill Thugadar an toran teath
teann
Le sgoilte sgiath agus caura ( 3
44101
lann . 31 Cathar Goll , Rìthaoiseach
teann
; Treig thfíoch a Ghuill , Bi
45101
reinn a Bhean . 15 Bha cloggadd
teann
tuinntaidh mu cheann , Air an Fhear
46101
le gleann Bha sgrios am fola cho
teann
; Mar chaoiribh dearga o theallach Torran
47101
gleann Bha sgrios am fola coi -
teann
, Mar chaoir theinnte teachd a teallach
48101
Bha sgrios am fola co -
teann
; Mar chaoir theinntich teachd à teallach
49101
Fionn fein an ceannard , Bu chrann
teann
air Chlanna baoisge , ' S labhair
50101
truagh rinneadh ' m beud co -
teann
. 10 B ' ioghna leam chuilean
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 57
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb