Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="suas"%c]” returned 22,855 matches in 530 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 744.55 instances per million words) [0.76 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 458
1100
deas , direach , Bheir inntinn dhuibh
suas
. Gur guineach na Duimhnich ' N
2100
Sa sin gun tug iad a
suas
mi , Ach chreid mi h -
3100
Bràth ' S an éirich sliochd Adhaimh
suas
. Seinnear an tròmpaid gu h -
4100
' n geall , Dealg nar guaillibh
suas
gun fheall , Crios ga ghlasadh las
5100
féin ' S nach togair thu ghéug
suas
leam , Na b ' thus a
6100
a nuas , &c . ' Tog
suas
an crann direach , ' S brat
7100
reachdmhor , Gu feachd a dol
suas
Bho Cheapaich nan craobh , ' Dh
8100
Euphaid , Cha chumadh e mi
suas
car uaire , S tu bhi bhuam
9100
no tuairgne , ' Na chuir
suas
gach là ; Chas gach ciabh mun
10100
inntinn trom , ' S tu thogadh
suas
mo chrì ' Nuair a bhi '
11100
' S am bradan a leum
suas
na chòdhail , Chì sinn am badan
12100
sios le srann ' us gach la
suas
le deann Tre - n t -
13100
Le sgealpaireachd ' ur lann . Druididh
suas
ri d ' mheirghe , Nach meirbh
14100
ceanalt ' a beus ; Tharruinn mi
suas
rith ' , ' S fhuair mi
15100
fuil uasal , Uaibhreach , fharumach ,
Suas
ri d ' cheann - aghaidh fhéin
16100
bheil luibh a ' s luachair a
suas
g ' a cheann ; ' S
17100
) GLEANN - URCHUDAIN . Soraidh uamsa
suas
' na Braighe , Dhios an uasail
18101
an cinn ualach , ' S thiormuich
suas
na tuiltean uisg . 2 Shrannadh a
19101
43 Ach ' dh ' eirich è
suas
an Ceard cluaineach , Mac - an
20101
na suram suain ; ' S craos
suas
ris an dós . 16 Fraoch mac
21101
gach uair ; ' S a craos
suas
ris an dos . Osna caraid an
22101
suain , ' ' Sa beul a
suas
ris an dos . ' Shrachd Fraoch
23101
suain , ' S a craos a
suas
ris an dos . 4 Rug e
24101
an oiche roimh sin . Chuir iad
suas
an turhach . Chruinnich iad connadh .
25101
s fadde do Tshuain , Erich a
suas
' s eist na Sailm Fon chaill
26101
Oisain gur fada do shuain , Eirich
suas
is eisd na sailm ; Chaill thu
27101
An sea láith le neart a
suas
. ' 16 ' Creideam gur h
28101
chuan , ' S air an talmhinn
suas
le chéil . ' 24 ' '
29101
S ' e fein dhealbh iad
suas
le laimh . ' 25 ' Am
30101
Gun fhios d ' a do fhlaitheas
suas
, Masa farsuing buan a reileach .
31101
' s fhada do shuain , Eirich
suas
is eist na sailm ; O '
32101
Oisean gur fada do shuain , Eirich
suas
is eisd na sailm ; Chaill thu
33101
air Slaibhrigh , Bha Coig Sleigh iarrain
suas
ri Eallachin ; San a ghaibh mi
34101
ailligh aig rait ruim , Eirich a
suas
Mhic Righ Phail , Bhuinne gle gheal
35101
Dhail ; Hug mi Erigh orm a
Suas
, San leom fein bu leoir a
36101
' S mo Scia Bhreic a
suas
ri ' m Ghualin ; Hug mi
37101
air slabhraidh , Bha cuig sleaghe iaruinn
suas
ra fraoigh ; Is ghabh mi moran
38101
Inghean ùr a radh rium , Eirich
suas
a mhic Righ Phail ; ' Mhic
39101
10 Ach thug mi eirigh orm a
suas
, Sann leam fheinn bu leoir a
40101
shlios seamh , Mo sgia bhreac mhor
suas
ri ghualain . 12 Thug mi ruathar
41101
Bha d ' a shleagh a
suas
re fraith , ' S da mhiol
42101
8 ' Thug i orm fein suidhe
suas
, A dh ' éisteacdh a sgéul
43101
ur ag radh rium fáill , Eirich
suas
a mhic Righ Pháil . ' 10
44101
N sin thug mi eiridh orm a
suas
, ' S an leam fein bu
45101
chuala chailleach gloir Fhearadhais , Lion i
suas
le cuthach feargach ; Chuir i roimpe
46101
Draoghichd Bhallain nam Buaigh Gheirich a Tshluaigh
suas
le Fionn 25 Mar a thoirchir '
47101
Conan maol o ' n la so
suas
. [TD 63] 17 Is gearr air imeachd
48101
buadh , Dh ' eirich a shluabh
suas
gu Fionn . 30 ' Na gabhsa
49101
gam reir ; Gluais gu Hallabin a
suas
, Cuir geall air Luas rish an
50101
réir ; Truss roimhad gu h Albhéinn
suas
, ' S cuir geall do luas
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 458
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb