Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="ros"%c]” returned 1,923 matches in 186 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 62.65 instances per million words) [0.856 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 39
1100
&c . FEASGAR LUAIN . LE UILLEAM
ROS
. Feasgar Luain , a ' s
2100
H - OIGHE GAELICH . LE UILLEAM
ROS
. A Nighean bhòidheach An òr -
3100
AIR SON A LEANNAIN . LE UILLEAM
ROS
. AIR FONN — “ Farewell to
4100
CUACHAG NAN CRAOBH . LE UILLEAM
ROS
. Chuachag nan craobh , nach trua
5100
mì . ORAN CUMHAIDH . LE UILLEAM
ROS
Tha mise fo ' mhulad sa '
6101
mor , Is deirge no ' n
ros
a ghruaidh ghlan ; Sin is fhaisge
7101
Do bha ghruaidh air dath an
ros
; Gur guirme no ' m feur
8101
52 ' S guirme agus Caoine an
ros
' S duibhè folt a chinn chruaidh
9101
Ionmhuinn gruaidh a ' s deirge
ros
, Ionmhuinn beul leis an dioltath dan
10101
chruth mar ghrian , a leac mar
ros
, Eitidh , borb , mar cholb
11101
chrann air an tsop Druid romham gu
ros
mac criuinn Do thuit meirge cath cuim
12102001
Gu ' n searg iad mar ni
ros
no geig , Ri teas na grein
13102001
Thug an t - ùr -
ros
, flùr nam buadh , A dhath
14102001
leis an Urr . U .
Ros
, am Baile - Bhòid . Tha
15102001
' s bha i ' n
Ros
, ' S bha i ' s
16102001
Fàilt ' a ' Phrionnsa — Aonghus
Ros
, fear de thuathanaich Mhic an Tòisich
17102001
Ceann na Drochaide Bige — Dòmhnull
Ros
, pìobaire Dhiuc Atholl . 13 .
18102001
dhiù , abair , mar thuirt Uilleam
Ros
. Nach cùis ghrain agus mhi -
19102001
Loch , Linn , Poll ,
Ros
, Port , Tullaich , agus mòran
20102002
' s an t - ur -
ros
fo bhlath : Tha Sir Raibeart nis
21102002
Far bheil mo ribhinn ghreannar , Mar
ros
am fasach Shamhraidh , An gleann fad
22102002
ghruaidhean mar sgarlaid , ' s mar
ros
ann an garadh , ' S do
23102002
” J . W . [TD 277] AN
ROS
. Dhearc mi uair air ros a
24102002
AN ROS . Dhearc mi uair air
ros
a ' fas Maiseach , ur ,
25102002
aingealaiche snuadh , Faic ' s an
ros
do choimeas truagh ! ' S ceart
26102003
a ' s nan neonain , Nan
ros
a ' s nan subhagan , *
27102003
&c . Is maiseach ceud - fhàs
ros
' s an drùchd , Fo dhearrsa
28102003
Cuirear daltachan srian - bhuidh ' nan
ros
Bharr min - chioch nan or -
29102003
' S thar geal ur -
ros
chrann garaidh cha streap . Tearnaidh bradan
30102003
chean Ghlinn - Braoin . — Uilleam
Ros
. * The Ringdove . [TD 377] CAISMEACHD
31102004
le òrdugh an righ , do Chatriona
Ros
Bantighearna Fodhlais , a cheann gu '
32102004
ris na cleachdanna so , le Dabhaidh
Ros
siorra Ghallaobh . Tha e air a
33102004
' a m b ' ainm Uilleam
Ros
) roimhe gu ' m feumadh iad
34102005
is miogaiche sealladh , Gruaidh thana mar
ros
; Do bheul briodalach meachair , Deud
35102005
uair ' thig failinn ' s an
ros
. Sud an ros a bha cubhraidh
36102005
' s an ros . Sud an
ros
a bha cubhraidh , Air geug nan
37102005
GREGOR . THA MO RUN MAR AN
ROS
. Tha mo rùn mar an ròs
38102006
Donnachadh Bàn , agus ceithir aig Uilleam
Ros
. Agus am measg nam Bard is
39102006
dheidh . Ma b ' fhior Uilleam
Ros
, fhuair “ Mac - na -
40102006
ri Donnachadh Ban , no ri Uilleam
Ros
, no idir ri Ailean Dall ann
41104
Dùn - Blathainn , Eòrna ' n
Ros
- Chill - Andrais , ' Us
42106
e ' na Mhaor - mòr air
Ros
, agus bha e air pòsadh bantrach
43106
a ' chrìch eadar Cataobh ' us
Ros
. Thòisich iad an toiseach air an
44106
na h - eileanaibh agus ' an
Ros
; leis an fheachd làidir so loisg
45106
d ' am b ' ainm Dòmhull
Ros
, air falbh , a measg nithean
46107
uail as Mo bhios an gruaidh mar
ros
, Mo sgeadeachar le side iad Le
47110
DO PHRIONNS ' TEARLACH . Le Uilleam
Ros
. Soraidh bh ' uainn do '
48110
' S bu tu m ' ùr
ros
an gàradh , Bu tu mo chaineal
49121
Chaidh iad air tìr ann an
Ros
- innis an Uidhist a chinne -
50121
Neill , agus Imhear Burc , do
Ros
- Innis , agus dh ' fhàg
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 39
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb