Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="pailt"%c]” returned 1,634 matches in 325 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 53.23 instances per million words) [0.968 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 33
1100
bu taitnich chuna ' mì , Siunnsair
pailt
- thollach gun dì — Os cìonn
2100
s a luaidh , Tha i
pailt
ann an ceutaidh , ' S an
3100
thiodhlaig mhaith thoir dhi , Doirt oirre
pailt
gun dith , Fad ' riaghladh i
4101
an - mor . 15 Or gu
pailt
air na h - earluinn Air slios
5102001
Ma bhitheas an t - airgiod
pailt
na poc ' Tha h - uile
6102001
bheil am barr daonan gu math agus
pailt
. Ma thachras air uairean gu '
7102001
gu h - araidh anbarrach math agus
pailt
, agus faodaidh sinn an ni ceudna
8102001
dos arda ' , Tha ann gu
pailt
. Ged tha ' n obair car
9102001
Peisir ' s buntata agus neupan gu
pailt
; Na measan is boi ' che
10102001
aig na seann daoine coir cho
pailt
' s a tha e aig muinntir
11102001
t - Eilean ro mhaiseach , gur
pailt
ann am biadh ; ' S e
12102001
An t - eilean ro mhaiseach gur
pailt
ann am biadh ; ' S e
13102001
shaoghal - s ' , Bheir saoibhreas
pailt
' an saogh ' l a '
14102001
us urram dhuit , Gu fialaidh ,
pailt
, ' s gu bunaiteach , '
15102001
shoilleir , bhrighmhor , a bha cho
pailt
' am measg nan seann Ghaidheal ;
16102001
&c . “ Ma tha Moirfhearan
pailt
, Ann am magh - thir man
17102001
iochdmhor , tlàth , ' Us
pailt
an gràdh ' s an sìmplidheachd ,
18102002
agus an seirbheis air a dioladh gu
pailt
. Is firinnich , is foghainteach agus
19102002
an t - uisge - beatha cho
pailt
. Chaidh riaghailtean na ceannachd a leughadh
20102002
smachd , ' S gorm - eileanan
pailt
a ' chuain . Leig e '
21102002
An uair a thuiteas e gu
pailt
air cnoc a ' s comhnard ,
22102002
eil teagamh nach faigh thu eisdeachd cho
pailt
agus ged a bhiodh d ' iarrtasan
23102002
dhuibh . Saoghal fada , buan ;
Pailt
ur bliochd ' s ur buar ;
24102002
air beatha fhada , agus air soirbheachadh
pailt
. Is gasda an ni sgeadachadh grinn
25102002
seorsa air fas suas gu dosrach agus
pailt
. Am measg uil ' - innleachdan
26102003
arsa Caomhan , “ agus bithidh e
pailt
na ' s leoir leam - sa
27102003
an gleann , Air toradh mo dhailtean
pailt
, Riabh cha d ' rinn iad
28102003
” as an ol iad gu
pailt
agus anns am bi air an ath
29102003
no d ' fhéum . ' S
pailt
ás d ' aonais laoich ri m
30102003
saill : Chàrnadh ùmpa sid gu
pailt
Gach mìr mar bu taitneach sògh ,
31102004
so dhasan air an do thaomadh gu
pailt
solus an Eolais agus a ' Ghliocais
32102004
eolas cho farsuing , no leabhraichean cho
pailt
; — bha , tha mi '
33102004
robh sinn ' s an luing ,
Pailt
an luim ' s an acfhuinn ,
34102004
' S tha ' m fear tha
pailt
de ghineachan , Sior - shireadh bhi
35102004
Tha ' n t - umpaidh
pailt
de stòras , ' S an duine
36102004
triall Tre chunnartaibh lionmhor a ' s
pailt
. Tha ' n fhaisneachd a '
37102004
uisge chum an glanadh gu saor ,
pailt
r ' a fhaotuinn . Tha gach
38102004
fòs ; Silear deòir an so gu
pailt
Le cridheachaibh bhios tais ri leòn ;
39102004
féil ' , Cuidichidh mi leat gu
pailt
Le m ' ionmhasaibh beartach féin ,
40102005
Gheibh sibh thall ud sealg gu
pailt
, Glacuibh us casgruibh bhur sath .
41102005
a dh ' ath - dhiolas gu
pailt
saothair an dichiollaich , mur fàgar earrann
42102005
Far ' m beil gach seorsa dhi
pailt
ann . Marbhar fiadh a ' s
43102006
mil , Na cirean - meala shileas
pailt
. 11 Us fòs tha d '
44102006
sin dh ' aithn Dia am beannachd
pailt
A ' bheatha mhaireannach , bhith -
45102006
Us bheir gach fonn a mach gu
pailt
; Ni Dia ar Dia - ne
46102006
' s gu ' m beil e
pailt
gu leòir a nise . An toiseach
47102006
t - uisge chum an glanadh gu
pailt
, saor r ' a fhaotuinn .
48102006
chliabh , Fhroiseadh luath - fhaclan cho
pailt
Ri cléideagan sneachd nan sian ; Uror
49102006
uasail , stàtail ; Thu fialaidh ,
pailt
, an gniomh , ' s an
50102006
Na haimsir jomchubhaidh bheir seach a toradh
pailt
nar bfeadh , Cha chríon a duille
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 33
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb