Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “pailt” returned 1,634 matches in 325 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 53.23 instances per million words) [1.481 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 33
1100
bu taitnich chuna ' mì , Siunnsair
pailt
- thollach gun dì — Os cìonn
2100
s a luaidh , Tha i
pailt
ann an ceutaidh , ' S an
3100
thiodhlaig mhaith thoir dhi , Doirt oirre
pailt
gun dith , Fad ' riaghladh i
4101
an - mor . 15 Or gu
pailt
air na h - earluinn Air slios
5102001
Ma bhitheas an t - airgiod
pailt
na poc ' Tha h - uile
6102001
bheil am barr daonan gu math agus
pailt
. Ma thachras air uairean gu '
7102001
gu h - araidh anbarrach math agus
pailt
, agus faodaidh sinn an ni ceudna
8102001
dos arda ' , Tha ann gu
pailt
. Ged tha ' n obair car
9102001
Peisir ' s buntata agus neupan gu
pailt
; Na measan is boi ' che
10102001
aig na seann daoine coir cho
pailt
' s a tha e aig muinntir
11102001
t - Eilean ro mhaiseach , gur
pailt
ann am biadh ; ' S e
12102001
An t - eilean ro mhaiseach gur
pailt
ann am biadh ; ' S e
13102001
shaoghal - s ' , Bheir saoibhreas
pailt
' an saogh ' l a '
14102001
us urram dhuit , Gu fialaidh ,
pailt
, ' s gu bunaiteach , '
15102001
shoilleir , bhrighmhor , a bha cho
pailt
' am measg nan seann Ghaidheal ;
16102001
&c . “ Ma tha Moirfhearan
pailt
, Ann am magh - thir man
17102001
iochdmhor , tlàth , ' Us
pailt
an gràdh ' s an sìmplidheachd ,
18102002
agus an seirbheis air a dioladh gu
pailt
. Is firinnich , is foghainteach agus
19102002
an t - uisge - beatha cho
pailt
. Chaidh riaghailtean na ceannachd a leughadh
20102002
smachd , ' S gorm - eileanan
pailt
a ' chuain . Leig e '
21102002
An uair a thuiteas e gu
pailt
air cnoc a ' s comhnard ,
22102002
eil teagamh nach faigh thu eisdeachd cho
pailt
agus ged a bhiodh d ' iarrtasan
23102002
dhuibh . Saoghal fada , buan ;
Pailt
ur bliochd ' s ur buar ;
24102002
air beatha fhada , agus air soirbheachadh
pailt
. Is gasda an ni sgeadachadh grinn
25102002
seorsa air fas suas gu dosrach agus
pailt
. Am measg uil ' - innleachdan
26102003
arsa Caomhan , “ agus bithidh e
pailt
na ' s leoir leam - sa
27102003
an gleann , Air toradh mo dhailtean
pailt
, Riabh cha d ' rinn iad
28102003
” as an ol iad gu
pailt
agus anns am bi air an ath
29102003
no d ' fhéum . ' S
pailt
ás d ' aonais laoich ri m
30102003
saill : Chàrnadh ùmpa sid gu
pailt
Gach mìr mar bu taitneach sògh ,
31102004
so dhasan air an do thaomadh gu
pailt
solus an Eolais agus a ' Ghliocais
32102004
eolas cho farsuing , no leabhraichean cho
pailt
; — bha , tha mi '
33102004
robh sinn ' s an luing ,
Pailt
an luim ' s an acfhuinn ,
34102004
' S tha ' m fear tha
pailt
de ghineachan , Sior - shireadh bhi
35102004
Tha ' n t - umpaidh
pailt
de stòras , ' S an duine
36102004
triall Tre chunnartaibh lionmhor a ' s
pailt
. Tha ' n fhaisneachd a '
37102004
uisge chum an glanadh gu saor ,
pailt
r ' a fhaotuinn . Tha gach
38102004
fòs ; Silear deòir an so gu
pailt
Le cridheachaibh bhios tais ri leòn ;
39102004
féil ' , Cuidichidh mi leat gu
pailt
Le m ' ionmhasaibh beartach féin ,
40102005
Gheibh sibh thall ud sealg gu
pailt
, Glacuibh us casgruibh bhur sath .
41102005
a dh ' ath - dhiolas gu
pailt
saothair an dichiollaich , mur fàgar earrann
42102005
Far ' m beil gach seorsa dhi
pailt
ann . Marbhar fiadh a ' s
43102006
mil , Na cirean - meala shileas
pailt
. 11 Us fòs tha d '
44102006
sin dh ' aithn Dia am beannachd
pailt
A ' bheatha mhaireannach , bhith -
45102006
Us bheir gach fonn a mach gu
pailt
; Ni Dia ar Dia - ne
46102006
' s gu ' m beil e
pailt
gu leòir a nise . An toiseach
47102006
t - uisge chum an glanadh gu
pailt
, saor r ' a fhaotuinn .
48102006
chliabh , Fhroiseadh luath - fhaclan cho
pailt
Ri cléideagan sneachd nan sian ; Uror
49102006
uasail , stàtail ; Thu fialaidh ,
pailt
, an gniomh , ' s an
50102006
Na haimsir jomchubhaidh bheir seach a toradh
pailt
nar bfeadh , Cha chríon a duille
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 33
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb