Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="pailt"%c]” returned 1,634 matches in 325 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 53.23 instances per million words) [3.001 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 33
1100 bu taitnich chuna ' mì , Siunnsair pailt - thollach gun dì — Os cìonn
2100 s a luaidh , Tha i pailt ann an ceutaidh , ' S an
3100 thiodhlaig mhaith thoir dhi , Doirt oirre pailt gun dith , Fad ' riaghladh i
4101 an - mor . 15 Or gu pailt air na h - earluinn Air slios
5102001 Ma bhitheas an t - airgiod pailt na poc ' Tha h - uile
6102001 bheil am barr daonan gu math agus pailt . Ma thachras air uairean gu '
7102001 gu h - araidh anbarrach math agus pailt , agus faodaidh sinn an ni ceudna
8102001 dos arda ' , Tha ann gu pailt . Ged tha ' n obair car
9102001 Peisir ' s buntata agus neupan gu pailt ; Na measan is boi ' che
10102001 aig na seann daoine coir cho pailt ' s a tha e aig muinntir
11102001 t - Eilean ro mhaiseach , gur pailt ann am biadh ; ' S e
12102001 An t - eilean ro mhaiseach gur pailt ann am biadh ; ' S e
13102001 shaoghal - s ' , Bheir saoibhreas pailt ' an saogh ' l a '
14102001 us urram dhuit , Gu fialaidh , pailt , ' s gu bunaiteach , '
15102001 shoilleir , bhrighmhor , a bha cho pailt ' am measg nan seann Ghaidheal ;
16102001 &c . “ Ma tha Moirfhearan pailt , Ann am magh - thir man
17102001 iochdmhor , tlàth , ' Us pailt an gràdh ' s an sìmplidheachd ,
18102002 agus an seirbheis air a dioladh gu pailt . Is firinnich , is foghainteach agus
19102002 an t - uisge - beatha cho pailt . Chaidh riaghailtean na ceannachd a leughadh
20102002 smachd , ' S gorm - eileanan pailt a ' chuain . Leig e '
21102002 An uair a thuiteas e gu pailt air cnoc a ' s comhnard ,
22102002 eil teagamh nach faigh thu eisdeachd cho pailt agus ged a bhiodh d ' iarrtasan
23102002 dhuibh . Saoghal fada , buan ; Pailt ur bliochd ' s ur buar ;
24102002 air beatha fhada , agus air soirbheachadh pailt . Is gasda an ni sgeadachadh grinn
25102002 seorsa air fas suas gu dosrach agus pailt . Am measg uil ' - innleachdan
26102003 arsa Caomhan , “ agus bithidh e pailt na ' s leoir leam - sa
27102003 an gleann , Air toradh mo dhailtean pailt , Riabh cha d ' rinn iad
28102003 ” as an ol iad gu pailt agus anns am bi air an ath
29102003 no d ' fhéum . ' S pailt ás d ' aonais laoich ri m
30102003 saill : Chàrnadh ùmpa sid gu pailt Gach mìr mar bu taitneach sògh ,
31102004 so dhasan air an do thaomadh gu pailt solus an Eolais agus a ' Ghliocais
32102004 eolas cho farsuing , no leabhraichean cho pailt ; — bha , tha mi '
33102004 robh sinn ' s an luing , Pailt an luim ' s an acfhuinn ,
34102004 ' S tha ' m fear tha pailt de ghineachan , Sior - shireadh bhi
35102004 Tha ' n t - umpaidh pailt de stòras , ' S an duine
36102004 triall Tre chunnartaibh lionmhor a ' s pailt . Tha ' n fhaisneachd a '
37102004 uisge chum an glanadh gu saor , pailt r ' a fhaotuinn . Tha gach
38102004 fòs ; Silear deòir an so gu pailt Le cridheachaibh bhios tais ri leòn ;
39102004 féil ' , Cuidichidh mi leat gu pailt Le m ' ionmhasaibh beartach féin ,
40102005 Gheibh sibh thall ud sealg gu pailt , Glacuibh us casgruibh bhur sath .
41102005 a dh ' ath - dhiolas gu pailt saothair an dichiollaich , mur fàgar earrann
42102005 Far ' m beil gach seorsa dhi pailt ann . Marbhar fiadh a ' s
43102006 mil , Na cirean - meala shileas pailt . 11 Us fòs tha d '
44102006 sin dh ' aithn Dia am beannachd pailt A ' bheatha mhaireannach , bhith -
45102006 Us bheir gach fonn a mach gu pailt ; Ni Dia ar Dia - ne
46102006 ' s gu ' m beil e pailt gu leòir a nise . An toiseach
47102006 t - uisge chum an glanadh gu pailt , saor r ' a fhaotuinn .
48102006 chliabh , Fhroiseadh luath - fhaclan cho pailt Ri cléideagan sneachd nan sian ; Uror
49102006 uasail , stàtail ; Thu fialaidh , pailt , an gniomh , ' s an
50102006 Na haimsir jomchubhaidh bheir seach a toradh pailt nar bfeadh , Cha chríon a duille
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 33
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb