Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="nach"%c]” returned 122,746 matches in 544 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 3998.72 instances per million words) [0.854 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2455
1100
fhuar nan ioma ' ronn , Far
nach
togar breid ri crann , ' S
2100
togar breid ri crann , ' S
nach
sgoilt sron dharaich tonn . Bì thusa
3100
' n ghruaidh mhaoith , A chaoidh
nach
gluais on leabaidh chaoil ! Innsibh ,
4100
A dhuisg dhomh m ' aoibhneas ăit
nach
pill , A ' s beannachd do
5100
bàrd , air àrd - bheinn as
nach
pill . Fair cruit ' s mo
6100
A ' tréigsinn na fàrdaich , On
nach
éisd thu ri fàilte luchd - ceoil
7100
bheann , ' S an gunna
nach
diultadh le h - ord . Leat
8100
&c . ' S i do lamh
nach
robh tuisleach , Dol a chaitheadh a
9100
neoil , ' S i do lamh
nach
, &c . Glac throm air do
10100
n ' ur bathais gu geur ,
Nach
tugadh dhuibh athadh , A luchd '
11100
deigh ; ' S a ' neach
nach
do bhuaileadh , Bhi ga bhuain anns
12100
thu sinne n ' ur breislich ,
Nach
do fhreasdail thu ' n t -
13100
thu ' n t - am ;
Nach
do gleidh thu na h - itean
14100
bha riamh dheth d ' chinneadh ,
Nach
d ' fhaod a bhotan thoirt tioram
15100
sin is clann Reabhair Fir ghleusta ,
nach
éisd gu ' n bhi annt .
16100
Luchd nan cuilbheirean gleusda ' Nam feuma
nach
diult : Thig Niallaich th ' air
17100
Dream rioghail do - chiosaicht ,
Nach
striochda do ' n t - sluagh
18100
ann o Dhiarmad a shiolaich Por lionmhor
nach
gann . Tha Stiubhartaich ur ghlan Nam
19100
Fir shunndach nan lu - chleas
Nach
tionndaidh le fiamh , Nach gabh curam
20100
chleas Nach tionndaidh le fiamh ,
Nach
gabh curam roi mhuiseag Cha b '
21100
i mo dhuilse ' n am rusgadh
Nach
diult sibh dol sios . Clann -
22100
sibh dol sios . Clann - Mhuirich
nach
soradh A chonspairn ud ial , Dream
23100
dhaicheil Theid dan anns an streup ,
Nach
iarr cairdeas no fabhar Air namhaid fo
24100
Ni cuimse le ' n laimh ,
Nach
dean iomluas mu aona - chuis Chionn
25100
rìbhinn àluinn , éibhinn , òg .
Nach
' eil ort a bruadar , Mas
26100
S e ' n t - aobhar
nach
ordaichinn , Salaidh do ' n a
27100
air m ' aire - sa ,
Nach
robh ' n luchd - gaoil a
28100
no earb ann , ' M beagan
nach
' eil marbh dhiubh , ' Se
29100
a chopain , Ga ' r son
nach
bi deoch oirnn Mu ' n tog
30100
' S air dhaoirid an lacha ,
Nach
caomhnadh am beartas A sgapadh ' san
31100
san tir , Uasal no cumanta ,
Nach
' eil air thì Gach urram a
32100
na duine beò , Na lànain phòsda
nach
dealaich ; Bha iad lìonmhor sean a
33100
s og . Ar luchd - eòlais
nach
' eil maireann : Cha b '
34100
àit , Aig fior bhalgairean Shasuinn ,
Nach
do ghnathaich bonn ceartas na ' n
35100
machair nan Gall . * S truagh
nach
robh sinn an Sasunn , Gun bhi
36100
tlachd mo rùin , ' S osan
nach
ruig faisg an glùn , ' S
37100
chuairt , G ' un cualas fuaim
nach
b ' fhuathach leam , Ceòl nan
38100
tlachd , a ' s ceutaidh ,
Nach
facas leim fein fa m ' chòir
39100
dluth ' s do reir dhut ,
Nach
biodh easlaineach san strì , Fir nach
40100
Nach biodh easlaineach san strì , Fir
nach
ŏbabh leis ga ' n togail Dol
41100
san iomairt gun bhonn gioraig , S
nach
pilleadh gu dhol fo chìs . '
42100
bhuidh ' bàn . ' S
nach
bruadar cadail a ghluais m ' aigne
43100
m ' aigne , ' S truagh
nach
aidich è dhomh tàmh , ' S
44100
beil maise na h - eudann ,
Nach
feudainn - s a luaidh , Tha
45100
Agus leigh air toirt dùil ,
Nach
biodh furtachd an dàn domh , Ach
46100
UILLEAM ROS . Chuachag nan craobh ,
nach
trua ' leat mo chaòi ' '
47100
éis a feitheamh ort féin ' S
nach
togair thu ghéug suas leam , Na
48100
aig a mhnaoi - ghlùin ' ,
Nach
d ' adhlaic sa chùil beò mi
49100
iùil ainnir dheas ùr , ' S
nach
dùirig thu fiù pòg dhomh , Tinn
50100
Na laidhe san araich gun fheum S
nach
teid anns an t - sréup ni
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2455
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb