Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="manach"%c]” returned 168 matches in 66 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 5.47 instances per million words) [0.899 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
1101
swnda Math dut nach marrin connan Fa
manach
dorn duta 12 Du marrein swlzorm seir
2102001
agus mharbh iad trì fichead agus ochd
manach
no pears ' - Eaglais ann an
3102006
feall , Na le organ nam
manach
, Nach dèanadh na gaisgich ; Mur
4106
mòran creiche . Tha Sasunnach àraidh ,
Manach
Mhàmesburg , anns an tuireadh a rinn
5106
' as gach cearna gu tigh nam
Manach
. Ach thug na mortairean an casan
6108
so tha làrach Tigh - nam -
Manach
, far am bheil na Clacha -
7108
Dlùth do Thigh - nam -
Manach
tha tigh an Easbuig , far an
8112002
Abstol Pol e . Faodaidh an Spiorad
manach
Papanach a ghabhail , air a thogail
9112003
catha ; ach cha d ' rinneadh
manach
dheth . Cha do sheachuinn e a
10112004
air son na firinn am measg nam
manach
ann an Erfurt , — Iain Buinian
11130
' a dhùthaich . ” Rinn am
manach
mar dh ' iarradh air ; agus
12130
eaglais so , tha làrach tighe nam
manach
, far am bheil na clacha dubha
13130
Chille . Dlùth do thigh nam
manach
tha tigh an Easpuig , far an
14133002
e a seòladh seachad air eilean nam
Manach
. Tha Màiri nan gisreag an dùil
15135
air ais da dhùthaich . Rinn am
Manach
mar dh ' iarradh air ; agus
16135
eagluis so , tha làrach tigh nam
Manach
, far a ' bheil na clacha
17135
Chalum Chille . Dlù do thigh nam
Manach
tha tigh an Easpuig , far an
18135
pretty , beautiful M Macantas , meekness
Manach
, a Monk Maoim - sléibhe ,
19141
a charruig , Do reilig na '
Manach
, Far ' m bheil do chàirdean
20141
Ann ' n reilig na ' m
Manach
, Far bheil na barranta mòra ,
21166
brigh - atharrach ceann an toiseach le
manach
ann san t seachdamh linn , agus
22174
bu chòir dhuit Ann an reilig nam
manach
… An 1716 , ge - tà
23177
a ' charraig Ann an réilig nam
manach
Mar ri t ' athair ' s
24198
S math dh ' fhaodte gur e
manach
a bh ' ann no duine diadhaidh
25206002
feall , Na le organ nam
manach
, Nach dèanadh na gaisgich ; Mur
26212002
shuidhich mac cìobar Chille - Ghòill agus
manach
Erfuirt an cridhe air an aon obair
27212002
Tha tri mìle ( 3000 )
manach
a bhuineas do Eaglais na Gréig a
28212002
Greugaich sliabh nan naomh tha fichead tigh
manach
, deich air gach taobh dheth .
29212002
' S e beul - aithris nam
manach
Greugach gur h - i Helena mathair
30212002
s a ' cheithreamh linn tighean -
manach
Bheinn Athois . Cha ' n '
31212002
a thional eòlais am measg leabhraichean nam
manach
. Feudar innseadh gu ' m bheil
32212002
sìnnsreachd . Chaidh “ sgrìobhaidhean ” nam
Manach
Gàidhealach a losgadh le Iarla Earaghàidheal ri
33217003
sgrìobhadh leis an d ' thug am
manach
iomradh air an tabhartas a rinneadh ,
34217003
fheusag ruadh , mar a thubhairt am
manach
, is am filidh Bearchan , no
35232002
mo thighearna , ” ars ' am
manach
' s e ' freagairt gu ciuin
36232002
“ Mo thighearna , ” fhreagair am
manach
, “ ma ' s e bhur
37232002
Cha bu luaithe a loisg am
manach
na seachd roineagan a thug e a
38237
an Pápe A Cardinal Abba An Abbot
Manach
A Monk Brathair Bochd A Frier Caillach
39238
fhocail ' g an cur o thighibh
manach
am Breatunn , Albuinn , agus Eirinn
40238
so a smachdachadh ; sheas cuig ceud
manach
leis agus chuir e air theicheadh e
41238
fòghluim ann an aon do na cillean
manach
a chuir e suas air a chosd
42238
teagaisg ag iomradh . Bha aon ,
manach
Frangach , * a thoisich ri deasboireachd
43238
eile air an t - seanadh am
manach
a sgiursadh agus a thilgeadh am priosan
44238
a ' chleir , — ionmhas nam
manach
, agus an gnathachadh uile nach robh
45238
s air a chall le deanadas nam
manach
aig nach robh suim do nithe finealta
46238
tearuinte . ' Nuair ghlacadh na tighean
manach
chaidh deich mìle truaghan fhàgail le dà
47240
a ' charraig Ann an réilig nam
manach
3750 Mar ri t ' athair '
48240
chòir dhuit , Ann an réilig nam
manach
Far bheil na barranta móra Dol air
49257
— manachainn money — airgead monk —
manach
monocular vision — fradharc leth - shùileach
5025
ruitheannan ceilearachd , fuinn stàtail mar cheud
manach
85 an Laideann ' seinn an Fheasgarain
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb