Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="fearr"%c]” returned 3,127 matches in 201 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 101.87 instances per million words) [0.874 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 63
1100
chuireadh e ' m bodach A '
fearr
á bhiodh teann . Cha ' n
2100
Gach neach a ni a chuid is
fearr
, ' S math ' n t
3101
dh ' fhearaibh Eirinn . 39 Nim
fearr
mir no Snaois , Nim fearr laoch
4101
Nim fearr mir no Snaois , Nim
fearr
laoch a Chomh aois ; Ach Diongidh
5101
Nan Saoi math , ' s
fearr
na brathair , Na leannain caoin ,
6101
maith do na Loithre buadhach , Gur
fearr
do dh ' uaisle na h Alla
7101
run nan lann . 4 Feinnidh
fearr
- bhuilleach nan ruag , Mar osag
8101
' N aon fhail òir is
fearr
tha ' n Eirinn . ' 25
9101
An aon fhail oir ' s
fearr
bha ' n Eirin ; Ghabh an
10101
ghradh , A Dhearduil a ' s
fearr
a measg bhan , Ionann as reann
11101
laimh eile . 78 A shaoir as
fearr
da ' m facas riamh , Creud
12101
Cleasa mór an gaisgeach calm , Agus
Fearr
- ghuth nan lann bán . 9
13101
Cleasamor an curaidh calm , * Agus
Fearr
- ghuth nan lann ard . 9
14101
aoin Rioghichd ruinne . Croich . Am
Fearr
a bharraigh a Mhuc t - sheisg
15101
da T shleigh ; ' S ghlac
Fearr
sraonigh nan Raibh , Claithibh Chaoilte Mhic
16101
' S bha stad air gach
Fearr
do chach . 11 An uair a
17101
a Chruic thalabhi nair . 12 Gach
Fearr
a thige gar Fein , A Dhrium
18101
5 Cait a bheil Fir as
fearr
na shud , An Diugh ad Fhein
19101
na Feinigh ; Dherich Oscar Flath nan
Fearr
, Dherich Oscar agus Iullin . 11
20101
Cumhail mhic Trein - mhoir , Is
fearr
or cruinte nan clach Na comhrag nam
21101
' ghraisaibh Fhinn , ' S céud
fearr
leam no bhi fui ' d '
22101
lanmhear . 9 Bha Ullich air gach
Fearr
don Droing , Do Luchd nan Urchair
23101
a ' s tu a ' s
fearr
meadhair , Greis air Scialachd Fiannibh Fhinn
24101
cloidheamh Aonghasa oig ad connarcas & ni
fearr
lais amh na bruithe ag eairaadh cnamh
25101
shin tin fo ' n Traigh ,
Fearr
Earra gheirg as Coin duigh ; '
26101
n ceann don Cheirir . 20 Mar
Fearr
chaidh as o Beul airm , Na
27101
Chuir sinn ga coimhdeachd ceud each As
fearr
ris n ' deachadh srian . 23
28101
set sail for ( 10 ) Is
fearr
cruth . ( 1 ) See the
29101
Beir leat Oissain is Diarmad donn ,
Fearr
- chuth crom is Mac au Leigh
30101
' e ' n treasamh dhiu Faolan
fearr
- bhuidh ; B ' e '
31101
agh thu Ghuill , Fhir is
fearr
a ' ta fuidh ' n ghréin
32101
ar in ingen . 14 Cidh is
fearr
do mnai ? ar Fionn . Tlas
33101
aghor thusa Dhiarmaid , Fhir is
fearr
briathra ' is àgh ; Do na
34101
aurra ; ' S thuit iad ach
Fearr
ghuin is Faoghlan , Agus Mor -
35101
Ach machd na nna ' us
fearr
fun Ghrein , Oig - fhear gasta
36101
t - Athair ' A là ab
fearr
bha iad na ' m Beatha Cha
37101
Athair ' N là ' b
fearr
bha iad na ' n leath bheatha
38101
iomairt nan calg mar caradh , Is
fearr
no ruidh fhiadh air bharadh . 33
39101
1 AM fear a ' s
fearr
buaidh an leum , is e leannas
40101
o - mnai , Fhir is
fearr
làmh ga bheil ann ; Chuairtich mi
41101
mo sgiath , Chum an aonaich is
fearr
doigh . 16 Dh ' imich iad
42101
nis do chosan fud , Mar is
fearr
gan rabh iad riamh , Deir an
43101
' S ge bi againn ' s
fearr
lamh , ( al . lann )
44101
eile gu ceum cruaidh , ' S
fearr
dhuit uat na do cheann . 33
45101
' fiosruich a machdaibh mna Fhir a
fearr
lamh rabh tu ann Do 8 Th
46101
mo Lann , Gu an Inbh us
fearr
dreach us deal bh ' N iomrich
47101
mise deirbha dhuit A mhachdaimh ' us
fearr
dreach ' us delbh Mar bhi Draoidheachd
48101
chuir Gobhinn na ceard Comhla b '
fearr
na ' n Laoch borb [TD 208] 55
49101
a bhaigh a righ ma ' s
fearr
. 6 Ciod uime deir Fionn ,
50102001
lochdan agus cionta an duine ' s
fearr
air thalamh , sgríobhta air clár '
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 63
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb