Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="each"%c]” returned 5,750 matches in 393 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 187.32 instances per million words) [0.868 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 115
1100
&c . Gur àluinn am marcach Air
each
an glaic diollaid thu , ' S
2100
sa chuis , ' S gur lionmhor
each
seang - mhear A dhamhsas le sunnd
3100
snuadh , Marcaiche sunndach nan stéud -
each
, Rachadh gu h - eutrom san
4100
' éigh e ' n t -
each
a b ' aigeannaich , Ri gabhal
5100
S bi ' dh is air sean
each
caoile , Ri slaodach a mhionaich as
6101
mor chuaileanach Uinich ' us osunnaich nan
each
, Bha tarruing Cuchuillin air chill .
7101
Ceud loghainn chon ceud seobhag suairc Ceud
each
luath a bhuighnadh geall , Ceud earra
8101
by throwing their darts and lances at
each
other upon the watter , one standing
9101
upon the watter , one standing upon
each
side at a certain distance . But
10101
Thoirgi ; Air gniomh saor nan steud
each
seang , Bh ' aig righ faoilteach
11101
am faoigh . 15 Ionmhuinn shoirbheartach nan
each
, Ainnir og na breithe binn ;
12101
ban . 23 Ceann Biogh Maitheann nan
each
luath , Mac Fearra - bheum nan
13101
chinn ? 25 Ceann Mhic Fheardhais nan
each
, Muireach dheanadh creach is lot ;
14101
' Nighean thairbheartach nan n '
each
Ainnir og na briathraibh binn ' N
15101
dreach ? ' ' Maigheara fairbheartach nan
each
Mac dha leir creach gach cuain Sgar
16101
12 O ! Chloinn Uisneachan nan
each
, A thainig à tìr nam fear
17101
' N latha mheath an t
each
breac , Ort air faiche Dhun -
18101
11 Thug sinne dhuit an t -
each
glas , ' Bheireadh gu bras thu
19101
anam fein . 1 CLANN Uisnich nan
each
geala ; Thainig a tir nam fear
20101
mise . 10 A chloinn Usnachan nan
each
, A thainig à tir nam fear
21101
eile dhiubh , Do cheud marcach nan
each
cuin 49 Bheirinn cloidhe eile dhiubh ,
22101
562 . 1 A CHLANN Uisnich nan
each
geala , A ' s sibh an
23101
head , ) and Fraoch mutually loved
each
other , and because the mother found
24101
Dublin . There Oscar and Cairbre slew
each
other , and Fionn arrived from the
25101
a chois ' us do dh '
each
, ' us chuir iad an ruaig
26101
many ballads , and differ materially from
each
other . But , nevertheless , all
27101
is not known how many were in
each
, but supposed to be 500 ,
28101
nam Fiann , Dioladh Ruic ruaidh nan
each
. * * * 18 A Chormac
29101
versions of this ballad are so like
each
other , that , by the able
30101
order of date , while I noted
each
verse of Y . with corresponding letters
31101
Deich ceud Gearaltich cruaidh dearg , (
Each
) Deich ceud nobul don or Dhearg
32101
ceud bó gun bhlodhan riabh Seachd ceud
Each
le ' n deagh thriall 67 Seachd
33101
an domhain re bliadhuin & no dhiongann
each
do luas an siubhal sin isi sin
34101
ghabhadh Bran stuigidh uaidhe . Cha deanadh
each
a chluasan a mhaoladh agus fheamman a
35101
rest all came one by one ,
each
according to his swiftness , and tho
36101
3 Chuir shin ga coibhidichd ceud
Each
, A bear rish an dechigh strian
37101
of Fingal what he would give to
each
of them if the shower was gold
38101
89 ) Chuir sinn ga coimhdeachd ceud
each
As fearr ris n ' deachadh srian
39101
Chuir sinn d ' a coimhdeachd céud
each
, Bho mhaith ris an deachidh sriann
40101
37 Gheibheadh tu sin is ceud
each
, Cho mhaith ris an deachidh srian
41101
Marginal notes in various hands bear upon
each
writer ' s own share in the
42101
Chuir sin d ' a coimhead ceud
each
, A b ' fhearr ris an
43101
gach áit , Da drian bo is
each
, is áil ; Deich céud unca
44101
Teamhra , gun fhios nan coi '
each
, Do bha Mac Moirnne ga choimhead
45101
Thug mise dhuit an t -
each
glas , Bheireadh tu gu bras do
46101
na bha iad cho lionmhor ; Mharbhadh
each
Ghuill latha , agus mhairbhte e fein
47101
d ' thuga Liur an t -
each
glas dha . 16 ' Imichaibhsa air
48101
24 Thug thu dhamh naoi fichead
each
, Gu ' m iomeachair a cás
49101
air a bhó , Bheir mi dhuit
each
air an each ; ' S bheir
50101
Bheir mi dhuit each air an
each
; ' S bheir mi dhuit lóng
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 115
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb