Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="cho"%c]” returned 55,140 matches in 526 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 1796.31 instances per million words) [0.971 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 1103
1100
Mur tha claidheamh ar finne ,
Cho
minig n ' ar deigh ; Paca
2100
fath mu ' n robh sginean ,
Cho
minig ' n ' ur deigh ;
3100
S ioma fear goirseid agus pillein ,
Cho
math ' sa bha riamh dheth d
4100
' innsinn sgeul eile le firinn ,
Cho
math ' sa ni cleireach a sgriobhadh
5100
Gun fhiaradh , gun chàm , Iad
cho
cinnteach ri aon fhear , ' S
6100
As tric thasa luaidh ' riut ,
Cho
tinn le do ghaol , Ris an
7100
àluinn , éibhinn , òg . Creutair
cho
caoimhneil riut , Is maighdeann cho bòidhche
8100
Creutair cho caoimhneil riut , Is maighdeann
cho
bòidhche , Ri ! bu mhòr an
9100
rann . O ' n shuidh sinn
cho
fada , ' S gu ' n
10100
robh sinn an Sasunn , Gun bhi
cho
teann air ar dachaidh sa bha ,
11100
' S cha do sgaoil sinn
cho
aithghearr , Bhiodh ar dicheall ri seasamh
12100
sibh nis clar reidh dh ' i
cho
lom , Gun choirce gun ghnàisich ,
13100
beud , Tha ' m breacan fhéin
cho
caidearach . ' S e feile preasach
14100
measg leugaibh , Dh ' aindeoin féucantachd
cho
boidh ' ch , Ri mùirninn mhìn
15100
bu chrodha , Tional cò ' ladh
cho
' - stri lànn , Bhuin '
16100
bhermillian ; Tha h - aghaidh nàrach
Cho
làn de chinealtachd , ' S gun
17100
fhas mi mar fhuathaich ' ,
Cho
cruaidh ris an iarunn ; Ach bho
18100
urrainn domh bhi beò , ' S
cho
mar sa thug mi spéis dut ?
19100
e ri madainn dhriùchd , Ri làr
cho
dlù ' s nach léir dhuinn ,
20100
saoghal , Mo Mhàli bheag òg ;
Cho
fad a ' s cùl na gréine
21100
sinn ri chéile , Ann an eud
cho
beò , ' S nach robh air
22100
t - saoghal ; A thug gaol
cho
mor , Ho , mo Mhàìri ,
23100
Ach tha ' n comhairle dhomh
cho
diamhain , ' S bhi pilleadh mara
24100
dochunn faiche , ' S e mheudaich
cho
mòr mo thlachd dhiot , Chionns nach
25100
Do dh - uisge nan lòn ,
Cho
deònach ' s ge b ' fhion
26100
Fagaidh si inntinn fo iomaguinn , Gluasad
cho
sìmplidh ri mearlach . Thug mi '
27100
&c , Thuirt mise , na bi
cho
doichleach , Fuirich gu si - mhalta
28100
Tha muir a ' s tìr
cho
- réidh dhut , Mar dean thu
29100
Thig Dòmnullaich , nan deigh sin ;
Cho
dìleas dut ri d ' leine ;
30100
snaidheadh cheann , is chluas diu ;
Cho
nimheil ris na tìgeribh Le feachdraidh dian
31100
O ' n fhuair mi ort còir
Cho
mòr ' s bu mhath leam ,
32100
Do chuach - fhalt bàn Air fàs
cho
barrail , ' S a bhàrr làn
33100
Gràdh a ' s furan ,
Cho
blàth ' sa b ' urrain mo
34100
Ma ghluais e i ; Bha i
cho
cumhang Mur cuir e i ' m
35100
an so ; ' Nuair bha thu
cho
sgiobalt , ' S nach do chaill
36100
n fhaca mi ' san Taobh Tuath
cho
boidhche . Hò , hì , &c
37101
tuath , gum bitheadh an tigh againn
cho
lan a dh ' oigire ' s
38101
na Snios Nan fear , Laoich a
cho
Aois ; Ach dhinga Snios Ri Horr
39101
teachd d ' ar cobhair . 3
Cho
d ' eisd e ri tuille sgeoil
40101
S na canta comhra gun chlì ;
Cho
torachar leis gun fhoill , Gèill air
41101
Ursan chatha nan blagh teimhreach ,
Cho
d ' theid mi fein ris dam
42101
theid mi fein ris dam bhuin ,
Cho
mho is eolach mi ma bheusan .
43101
Deadh mhac aluin an eidirsgeoil ;
Cho
bhi è re aratin a bhean Gan
44101
b ' àirde dhe fhearaibh Fàil ,
Cho
b ' àirde Fearguth a stigh ,
45101
Gheabha thusa fiall is faoilte . 25
Cho
tairis leam air faoilte , Gus an
46101
No an Garbh mac Stairn stanfhiaclach ;
Cho
tialuigheadh fear siar no soir , Dhiubh
47101
S olc Bean do thaigh ' S
cho
' n fhearr a luchd aon tigh
48101
luchd aon tigh , 43 ' S
cho
d ' tabhir u mo Ghèil air
49101
Sa ' n ceann an noidheamh trà
Cho
b ' aird e n Garbh air
50101
Aon cheim teichidh siar no Sor ,
Cho
dliubhram is mi ' m bheatha .
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 1103
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb