Make sure that DASG is cited if you are using the website for research. More information on how to cite here.

Your query “[word="bruth"%c]” returned 51 matches in 30 different texts (in 30,696,339 words [549 texts]; frequency: 1.66 instances per million words) [0.891 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
1101
siad treinfhir Ni fritur sin fogur gu
bruth
Eire tabhach le aon oglach 37 Ciodh
2101
Latha shuimhne ; 2 . Am
bruth
chaorain ; 3 . Tigh Teamhra ;
3101
leas . ' 39 ' Am
bruth
chaorainn bha thu ' n láimh ,
4101
Ballads . F . 19 . LOSGADH
BRUTH
FARBAIRN . 84 lines . Fletcher '
5101
Dh ' fhag sinne steach am
Bruth
Fhinn ; B ' e sin teach
6101
Dh ' fhag sinn gu leir am
bruth
Fhinn , 14 Mhosgail gair na ban
7101
ràidhean ' s a ' phrumh (
bruth
? ) agus dìul aige nach robh
8101
Gan tioc fadh na sloigh fa tiochd
Bruth
sollas ba niamhd bés Mbiadh coimhlion na
9102001
gur binne do ghuth na coisir nam
bruth
, ' S a ' mhadainn ri
10102003
bha mi ' sugradh , Ann am
Bruth
' chean Ghlinn - Braoin . Gur
11102003
tric bha mi sugradh , Ann am
Bruth
' chean Ghlinn - Braoin . —
12102005
eas ag gàirich gu dian .
Bruth
no teach cha ' n ' eil
13102005
' fhios co dhiùbh a tha am
bruth
' am Farran ' an Dùn -
14106
na sìthichean a bhi ' n am
bruth
féin . Ach cha robh aig Teàrlach
15108
bhi agam orra . ' S iomadh
bruth
' us tolman uaine air an do
16121
a bhi ni bu shàbhailte ' nam
bruth
féin na bha luchd - còmhnaidh an
17123
na geallaichean graidh , Gu ' m
bruth
E fuidh ' m shàil an aithghearr
18125
truagh ! Nach cianail a nis am
bruth
, A ' s Rutha nan stùc
19125
a Mhaighre bhuirb , Bidh tu am
bruth
Fhinn aig sìth . Tha talla nan
20128
bràch am mìos a chaith mi am
bruth
an labhruis ; agus a bhàrr air
21165
house , 1746 ; but leg .
bruth
, heat of battle ? bruid ,
22170
deainte . XXI . ' S iomad
Bruth
solaist fui ' thùrsa , Air dreach
23170
traigh , ' S e ' m
Bruth
ebhin ' s banntrachd ann o .
24170
ceol ' s re aighir , Am
bruth
sith amluidh ghoruigh , Gun seirm ,
25181
aca dhioladh , Dhe na fiachan a
bruth
iad ; An sin mhath E na
26196
cuir tuille salainn orra ; agus
bruth
iad gu socrach le bord agus cuideam
27207003
Cròige mu ' n éirich grian air
bruth
am màireach . ” Aig bristeadh na
28207003
do leig e as an eallach aig
bruth
Fhinn . An sin léum e '
29207003
“ Mu ' n éirich grian air
bruth
gheibh e cead siubhal air an astar
30207003
bhuail e ' bhas ri crann aig
bruth
Fhinn air an oidhche sin . Chaidh
31207003
' n d ' éirich grian air
bruth
no air beinn , bha i air
32216
Saoir dhachaidh , agus chuir e
bruth
- chorc fo ghlùn clì a mhnatha
33234002
Domhnull mac Mhic Ghilleathain , Charn -
bruth
. ' N uair a ràinig iad
34260
beath - a am - ar -
bruth
- aidh a - na - caith
35294
tein - aigheir oirr ' ; Is
Bruth
' ch an Inneil Sguabaich , Crodh
3659002
mi an earnaid , Le earlaid a
bruth
, Chur barrlait air gach ainreit ,
3759002
chrut , ' S a chuir am
bruth
a dh ' aona - cheann .
3881002
Bidh e ' g radh “ Na
bruth
mi , ” ars ' am brogach
3981002
ann an deadh Ghailig ' na
bruth
mi . ' ' S ioma rud
4081002
a thuirt an cnodan , “ na
bruth
mi ' bhrogaich . ” Thug am
4181004
bhi agam orra . ' S iomadh
bruth
' us tolman uaine air an do
4281004
an dara fir . Chunnaic iad am
bruth
fosgailte agus a cluintinn a chiuil cha
4381005
nuair a bha e ann am
bruth
Bheinn Ghulbann . Nuair a rachadh an
4481007
aig a dan ; ' S am
bruth
- deargan le cheilear ard , '
4581009
siochraichean a bhi ni bu shàbhailte nam
bruth
féin na luchd - còmhnaidh an talla
4681010
' s an d ' rinn iad
bruth
, Le ' n gaoir - chatha
4781010
nuair a bha e ann am
bruth
Bheinn Ghulbann . Nuair a rachadh an
4883
' sealltainn le ' n dùrachd Air
bruth
' chean Beinn - Lì . '
4985
n creach deunte . ' S iomadh
bruth
soluis fo thursa , Air dreach meirgte
5091
from its prickly leaves ; and
bruth
, bruid , a thorn , anything
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb